Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

II OSK 878/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy...
K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (dalej jako: SKO) z dnia [...] maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

., Kwestionując tę decyzję, w skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Maria G. wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji organów obu instancji jako rażąco...

I OSK 927/18 - Wyrok NSA z 2018-10-25

, której przesłanki określone zostały w § 2 wymienionego przepisu., Wobec niestwierdzenia przyczyn nieważności skargę kasacyjną należało rozpoznać w granicach przytoczonych...
analizowanego zakazu. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Trybunału stwierdzenie naruszenia zakazu ne bis in idem wymaga łącznego spełnienia następujących warunków: 1...

III SA/Gd 144/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-08-10

postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy (pkt 1), a także w przypadku stwierdzenia przyczyn powodujących nieważność kontrolowanego aktu (pkt 2...
Miasta Słupska zasadnie stwierdził, że ww. spółka cywilna, będąca pracodawcą młodocianego pracownika, nie jest rzemieślnikiem. Przez wzgląd na powyższe, uznano, że warunkiem...

III SA/Gd 145/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-08-10

wpływ na wynik sprawy (pkt 1), a także w przypadku stwierdzenia przyczyn powodujących nieważność kontrolowanego aktu (pkt 2) lub wydania tego aktu z naruszeniem prawa (pkt 3...
tytułu zawodowego w zakresie szeroko rozumianego rzemiosła. Z tego też względu, w ocenie organu odwoławczego, organ pierwszej instancji zasadnie stwierdził, że ww. spółka...

II SA 1811/84 - Wyrok NSA z 1985-02-12

. w piekarni Juliana M. kontrolę prawidłowości jej funkcjonowania. W toku kontroli stwierdzono: niedobory i nadwyżki magazynowe surowców, niewłaściwą jakość pieczywa...
możliwość posłużenia się tymi zdarzeniami, skoro wówczas nie skorzystano z możliwości pozbawienia skarżącego analizowanych uprawnień. W konsekwencji należy stwierdzić...