Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

II GSK 2075/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

i wstrzymujących się nie oddano., Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił również zawartego w skardze żądania stwierdzenia nieważności lub uchylenia punktu 2 zaskarżonej decyzji. Sąd...
dwuinstancyjności) w związku z art. 127 § 3 k.p.a., poprzez uchylenie się od obowiązku stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w warunkach, gdy zarówno zaskarżona decyzja...

II GSK 526/08 - Wyrok NSA z 2008-12-18

tego błędu, nie dokonano niezwłocznie odpowiedniej korekty. Innym przykładem było stwierdzenie dwóch przypadków posługiwania się przez maklerów giełdowych kodami dostępu...
, iż prowadziły one do naruszenia zasad uczciwego obrotu., Od powyższej decyzji skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., wnosząc o stwierdzenie...

VI SA/Wa 1758/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji, a także zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej, art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. nie ma zastosowania...
oraz w postępowaniach w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji, a także zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej do Przewodniczącego...

II GSK 234/07 - Wyrok NSA z 2007-11-21

art.145 § 1 ust. 2 p.p.s.a. nakłada na sąd administracyjny obowiązek stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia w całości lub w części jeżeli sąd stwierdzi...
inwestorów. Z uwagi jednak na brak stwierdzenia przez KPWiG cechy 'oczywistości' i 'nieistotności', które pozwalałyby uznać błąd za 'oczywistą omyłkę', nie przyjęto...

VI SA/Wa 1706/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-04

złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji (art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.) z powodu...
na A. Z. karę pieniężną w wysokości 100.000 zł,, 2. nałożyła na A. Z. karę pieniężną w wysokości 90.000 zł wobec stwierdzenia, że naruszył:, - art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy...

II GSK 1395/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

jak i postępowania nadzwyczajne, a więc w sprawie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, a także w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej...
w konkretnej sprawie został zastosowany wybrany przez organ środek przewidziany w powołanym przepisie. Tego rodzaju stwierdzenia są wystarczające dla wskazania organowi...

VI SA/Wa 1921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

, zgodnie z którym w postępowaniach z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz w postępowaniach w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności...
naruszenia przez skarżącą art. 56 ustawy o ofercie., Decyzją z [...] lipca 2014 r. Komisja nałożyła na skarżącą karę pieniężną w wysokości 500 000 zł wobec stwierdzenia...

VI SA/Wa 994/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-06

na powyższą decyzję z dnia [...] marca 2011 r., złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., Skarżący wnosząc o stwierdzenie jej nieważności, zarzucił...
ustawy o ofercie kary pieniężnej w wysokości [...] zł w związku ze stwierdzeniem, iż T. S.A. dopuścił się rażącego naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 56 ust...

II GSK 492/09 - Wyrok NSA z 2009-09-30

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 986/07, Wojewódzki...
[....] sierpnia 2006 r., w przedmiocie stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz stwierdził, że decyzje te nie podlegają wykonaniu., Sąd uznał...

II GSK 3636/17 - Wyrok NSA z 2020-01-17

karą pieniężną. Z art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie wynika jednak dodatkowo, że warunkiem nałożenia kary na członka zarządu jest stwierdzenie, że naruszenie obowiązków miało...
naruszeń procesowych., Nie ma racji skarżący kasacyjnie zarzucając, że dowolne było stwierdzenie komisji, że naruszenia były wielokrotne, skoro można mówić jedynie o 6...
1   Następne >   +2   4