Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 2013/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi - W skardze z dnia 25 września 2008 r. (data stempla pocztowego) B. N. zwróciła...
administracji rozpoznawał wniosek skarżącej o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 1980 r. zatwierdzającej projekt scalenia gruntów trzykrotnie...

I SA/Go 429/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-13

Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie klasyfikacji taryfowej 1. Uchyla zaskarżoną decyzję. 2. Zasądza...
wcześniejszą decyzję z dnia [...] listopada 2010r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej nr [...] z dnia [...] czerwca 2002r. w przedmiocie...

II SA/Kr 66/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-26

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 10 grudnia 2009 r. nr [....] w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji; postanawia: odmówić...
. nr [...] w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji., We wniosku wskazały, że są właścicielkami mieszkań położonych w budynku...

I SA/Sz 62/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-02-07

ze skargi A.N.R. O.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr [...] [...] r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku...
w sprawach skarg dotyczących decyzji wydanych w trybie stwierdzenia nieważności, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości [...]zł, a zgodnie z art. 219 § 1...

I OZ 589/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-06

zaskarżonej decyzji złożyła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o stwierdzenie jej nieważności. W ocenie skarżącej nie mogła ona zatem wnieść powyższej...
skargi, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawy stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. Wskazała, że taka...

II GSK 1134/17 - Wyrok NSA z 2017-09-05

2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zajęcia pasa drogowego oraz ustalenia opłaty 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zajęcia pasa drogowego oraz ustalenia z tego tytułu opłaty, stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji., Sąd I instancji...

II SA/Wa 1379/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-01

stwierdzenia nieważności postanowienia Wojewody [...] z [...] marca 2014 r. nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie 'stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej...
w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...

I SA/Sz 362/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-07

terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] r. nr [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy z dnia [...] r...
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji z dnia [...]r. o nr [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia [...]r. nr [...],, 5) art. 212 O.p....

II SA/Lu 911/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów; - w zakresie wniosku o przywrócenie terminu...

II SA/Rz 112/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-12

stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego - postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu Pismem z dnia 19 lipca 2018 r. P.P. zwrócił się do Zarządu Powiatu...
[..] (dalej 'Zarząd') o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100