Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

I SA/Wa 1280/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-30

wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Miasta W. z dnia [...] grudnia 1995 r., Nr [...] w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości...
posadowionych na tej nieruchomości., W dniu 20 kwietnia 2005 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. wpłynął wniosek M. K. o stwierdzenie nieważności w całości decyzji z dnia...

I SA 2224/99 - Wyrok NSA z 2001-08-01

Następca prawny przedsiębiorstwa państwowego, które zostało uwłaszczone, jest uprawniony do żądania stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej w części dotyczącej...
i Rozwoju Miast z dnia 29 września 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody G. z dnia 23 grudnia 1997 r. (...) - oddala skargę. Wojewoda G...

IV SA/Wa 177/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-09

r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia - skargę oddala - Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
2007 roku sygn. akt I OSK 1868/06 uchylił zaskarżony wyrok w zaskarżonej części tzn. w części odmawiającej stwierdzenia nieważności orzeczenia Nr (...) Ministra Przemysłu...

IV SA 285/93 - Wyrok NSA z 1994-02-21

do udziału w postępowaniu sądowym na prawach strony /art. 202 par. 2 Kpa/. , Postępowanie w niniejszej sprawie, dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu...
ustalenia nie były wystarczające do stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu z powodu rażącego naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie...

III SA 311/94 - Wyrok NSA z 1994-11-23

r. Izba Skarbowa w P. zwróciła się do Ministerstwa Finansów o stwierdzenie nieważności decyzji Izby z dnia 5 kwietnia 1993 r., gdyż biorąc pod uwagę wyrok Naczelnego Sądu...
, która z przesłanek wymienionych w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa stała się podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji i nie wskazano na czym miałoby polegać rażące...

II SA/Ol 778/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-15

jest tym, że ustalenie którejkolwiek z wad powodujących stwierdzenie nieważności aktu czyni dalszą kontrolę nie tylko zbędną, ale i niedopuszczalną. W przypadku...
bowiem nieważności decyzji powinno nastąpić jej stwierdzenie niezależnie od jakichkolwiek okoliczności (vide: wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie I OSK 829/11 baza...

I OZ 311/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia [...] grudnia 2014 r...
o zwolnienie od kosztów sądowych., Odnośnie wniosku w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych Sąd stwierdził, że skarżący jest zwolniony z obowiązku...

II SA/Po 515/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-13

została zaskarżona również przez spółkę E.1 S.A. z siedzibą w P., która w skardze z dnia 13 grudnia 2019 r. wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji z powodu przyczyn...
., Sąd z miejsca też zauważa, że nie dopatrzył się w przedmiotowej sprawie kwalifikowanych naruszeń prawa, które mogłyby prowadzić do uchylenia lub stwierdzenia nieważności...

SA/Ka 1346/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-07-10

. Jeśliby bowiem uznać, iż skarżąca Spółka nie posiada przymiotu strony w tym postępowaniu, to konsekwencją tego stanu rzeczy winno być stwierdzenie nieważności postanowienia...
organu administracji czy sądu. Z istoty tego terminu wynika, iż nie może być on nigdy przedłużany., Stwierdzenie przez Izbę Skarbową, iż skarżąca Spółka złożyła prośbę...

III RN 84/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-04-06

Administracyjnego 'E.' Spółka z o.o. wniosła o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie decyzji organu drugiej instancji bądź uchylenie decyzji organów obu instancji...
stwierdzenie, że sprzedaż przedsiębiorstwa wywołała skutki określone według przepisów nowej ustawy, przy czym art. 40 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji...
1   Następne >   3