Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

II SA/Wa 1863/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 1983 r. nr [...] oraz decyzji...
prowadzenia postępowań w trybie stwierdzenia nieważności, gdyż właściwy jest sąd powszechny. Nie ma tu, zdaniem Ministra, znaczenia, czy zarzuty są o charakterze merytorycznym...

II SA/Rz 1199/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-24

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę, w której domagał się stwierdzenia nieważności zaskarżonego orzeczenia, ewentualnie jego uchylenia. Zaskarżonemu...
. 145 P.p.s.a., sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji bądź postanowienia lub stwierdzenia ich nieważności, ewentualnie niezgodności, z prawem, gdy dotknięte...

II SAB 82/94 - Postanowienie NSA z 1995-01-05

, iż postanowił: 'wyłączyć z niniejszej sprawy do odrębnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę dotyczącą żądania powoda stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej...
nadleśniczego w Nadleśnictwie Z.'. Następnie Sąd Wojewódzki postanowił przekazać sprawę o stwierdzenie nieważności nie ustalonej decyzji administracyjnej Naczelnemu Sądowi...

II SA 92/93 - Wyrok NSA z 1993-02-17

stosunku pracy i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. Dyrektor Izby Skarbowej w (...) decyzją z dnia 24 lutego 1992 r. wypowiedział...
przepisy prawa, sprawa bowiem nie podlegała rozstrzygnięciu w formie decyzji. Zgodnie z art. 156 par. 1 pkt 1 i 2 Kpa powyższe uchybienie stanowi przesłankę stwierdzenia...

II SA/Wa 469/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 1983 r. znak...
, w której skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności lub jego uchylenie., W uzasadnieniu skargi wskazał, że organ naruszył prawidłowe zasady stosowania prawa. Nie dokonał...

II SA 581/97 - Wyrok NSA z 1997-08-12

Pracy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o mianowaniu. Okręgowy inspektor pracy i główny specjalista okręgowego inspektoratu pracy są pracownikami w rozumieniu...

III ARN 26/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-05-19

zawodowych /Dz.U. nr 55 poz. 234/., Stwierdzenie nieważności decyzji rozwiązującej stosunek pracy z mianowanym urzędnikiem państwowym powoduje przywrócenie go do pracy...
państwowych. Stwierdzenie nieważności decyzji rozwiązującej stosunek pracy z mianowanym urzędnikiem państwowym powoduje przywrócenie go do pracy na poprzednich warunkach...

II SA/Rz 1313/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-29

skargi oraz powołaną podstawą prawną., W myśl art. 145 P.p.s.a., sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji bądź postanowienia lub stwierdzenia ich nieważności, ewentualnie...
istotny wpływ na wynik sprawy, albo zachodzą przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji wymienione w art. 156 k.p.a. lub innych przepisach., W ramach kontroli legalności...

I OSK 924/06 - Wyrok NSA z 2007-04-11

kasacyjnych określonych w art. 174 pkt 2 P.p.s.a. organ zarzucił naruszenie przepisów postępowania, tj.:, 1) art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a. poprzez stwierdzenie nieważności...
decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] w sytuacji braku przesłanek uzasadniających stwierdzenie nieważności tej decyzji;, 2) art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. poprzez...

I OSK 1864/15 - Wyrok NSA z 2016-11-08

naruszenie przepisów postępowania skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji (art. 156 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...
wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości, gdyż zachodzi przyczyna określona w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., ewentualnie jej uchylenie i zasądzenie...
1   Następne >   +2   5