Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II SA/Łd 204/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-06-13

nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Do kwestii tej odnosi się jednak przepis ust. 2 stanowiący, iż organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie...
stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie. Nie można tego przepisu interpretować zawężająco i obowiązek wszczęcia postępowania ograniczać do sytuacji...

I OSK 1931/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

[...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 14 lipca 2010 r. sygn. akt I SA/Wa 1884/09 Wojewódzki...
stwierdzenia nieważności decyzji. Wyrok ów zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej Minister) decyzją...

II OSK 2788/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

wynagrodzenia poniżej poziomu przewidzianego przepisami prawa nie można bowiem uznać za nieistotne naruszenie prawa. Uzasadniało to stwierdzenie nieważności § 1 pkt.3...
żądanie skargi stwierdzenia nieważności całej zaskarżonej uchwały. W uchwale z [..] września 2015r. doszło do naruszenia prawa jedynie w dwóch elementach, a mianowicie...

II SA/Rz 825/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-11-25

oraz wniósł o stwierdzenie jego nieważności w całości., W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazał, że własnym rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] września 2019 r...
: u.s.g.). Dlatego też uzasadnione jest stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu prawnego., W odpowiedzi na skargę, Burmistrz wniósł o jej oddalenie, a także zasądzenie...

IV SA/Gl 101/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-08

w urzędach gmin, co uzasadnia konieczność stwierdzenia nieważności zarządzenia wydanego w tym zakresie., We wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skardze...
materialne przesłanki, uprawniające ten organ do stwierdzenia jego nieważności., Do takiej oceny doprowadziły Sąd przedstawione poniżej rozważania, które rozpocząć należy...

II SA/Wr 854/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-09-16

w dniu 16 września 2003 r. na rozprawie sprawy ze skargi Gminy T. na rozstrzygnięcie nadzorcze (...) Wojewody z dnia 18 marca 2003 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
orzekł jak na wstępie., W skardze na powyższe rozstrzygnięcie Rada Gminy T. domagała się:, 1. stwierdzenia nieważności zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego...

II SA/Sz 1259/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-14

stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu M. oddala skargę. Sygn. akt II SA/Sz [...], U Z A S A D N I E N I E...
do brzmienia unormowania stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności...

II SA/Go 207/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-29

.), Wojewoda Lubuski wniósł o stwierdzenie nieważności powyższej uchwały Rady Gminy S.. W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że uchwała będąca przedmiotem skargi...
w całości lub w części lub stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 w związku z art...

II OSK 23/10 - Wyrok NSA z 2010-03-17

kompetencji do stwierdzenia nieważności powołania podjętego na podstawie art.15 ust.1 u.dz.kult., 4) Stosunek pracy dyrektora biblioteki gminnej (art.15 ust.1 u.dz.kult. w zw...
Burmistrza Miasta Kock na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr NK.II.0911/159/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

III SA/Lu 184/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-18

z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z dnia [...] Nr [...]w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego oddala skargę. Rada Miejska...
po otrzymaniu tej uchwały, wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności i po przeprowadzeniu tego postępowania rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   14