Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

IV SA/Wr 482/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-17

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego K. z dnia [...] r., Nr 2328 wydaną na podstawie art. 158 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...
z dnia [...] r. Nr [...] Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K., po rozpatrzeniu wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w C...

II SA/Wa 1472/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

Lekarskiej z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej w czasie pokoju - oddala skargę...
Wojskowej Komisji Lekarskiej, którą odmówiono stwierdzenia nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Ż. nr [...] z dnia [...] o niezdolności H. G...

II OSK 1615/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

2000 r. Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2000 r. oraz umarzającą...
z dnia [...] października 2000 r. Nr [...] Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach po rozpatrzeniu wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojskowego...

SA/Bd 3325/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-04-14

wydanie decyzji nr [...] na podstawie błędnej podstawy prawnej., Wniósł o stwierdzenie nieważności w całości zaskarżonej decyzji Dowódcy JW [...] nr [...], jako wydanej...
z rażącym naruszeniem prawa, ewentualnie o jej uchylenie, jako wydanej z naruszeniem przepisów postępowania oraz o stwierdzenie nieważności decyzji Dowódcy JW...

IV SAB/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-20

ono przymiot ostateczności., W dniu [...]r. S. G. wystąpił do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (RWKL) we W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia TWKL...
. zm.)., W dniu [...]r. S. G. złożył skargę do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej (CWKL) w W. z prośbą o podjęcie kroków prawnych w celu stwierdzenia nieważności...

II SA/Rz 707/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-23

istotny wpływ na wynik sprawy - albo skutkujące stwierdzeniem nieważności tej decyzji, jeśli zachodzą przyczyny przewidziane w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach...
, zaistniały bowiem przesłanki z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji., Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym...

II SA/Wa 414/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

uwzględnienia żądania skarżącego wtedy, gdy zostanie stwierdzone naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub stanowiące przyczynę wznowienia...
do obejścia prawa, nadto zaskarżone orzeczenie nie narusza prawa skutkującego stwierdzeniem jego nieważności ani też nie zawiera podstaw do wznowienia postępowania przed organem...

III SA/Lu 258/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-09

powyższych przepisów jasno wynika, iż wymieniony organ ma kompetencje w tym zakresie;, 3) naruszenie art. 156 § 1 pkt 2 kpa poprzez nie stwierdzenie nieważności decyzji...
Więziennej w L. dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji personalnych Dyrektora Aresztu Śledczego w L. Nr [...] i [...]., Drugi 'raport' skierowany do Aresztu Śledczego...

II SA/Rz 558/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

., W myśl art. 145 p.p.s.a., Sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji lub stwierdzenia nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem, gdy dotknięta jest ona naruszeniem...
ono istotny wpływ na wynik sprawy lub zachodzą przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji przewidziane w art. 156 k.p.a., lub innych przepisach., Poddawszy takiej...

II SA/Wa 844/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-17

i Polityki Społecznej z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie przez poborowych służby...
, Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. stwierdził nieważność decyzji Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...] listopada 2004 r. stwierdzając...
1   Następne >   +2   +5   +10   22