Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol

II SA/Gl 909/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-29

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
stwierdzenia nieważności wyżej opisanej decyzji. Następnie zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Kolegium stwierdziło nieważność wskazanej na wstępie decyzji...

II SA/Op 8/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-12

. S. - na zasadzie art. 61 § 4 K.p.a. - o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 30 listopada 2009 r., nr [...], Kierownika Biura...
, których weryfikowalność do płatności 'nie została wystarczająco zweryfikowana, stanowi rażące naruszenie ww. przepisów.' Organ dodał, że w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji z dnia...

II SA/Lu 872/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-23

decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...], która odmówiła stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Ośrodka P. S. w L. z dnia [...] r...
organu I instancji., Następnie wnioskiem z dnia 3 września 2013 r. B. W. wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji SKO w L. z dnia [...] r. Nr [...] pozostawiającej...

V SA/Wa 331/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach...
Oddziału) z dnia [...] września 2010 r. Nr [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji Nr [...] z dnia [...] lutego 2010 r. wydanej przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji...

I OSK 1167/19 - Wyrok NSA z 2020-05-12

., nr [...] i umorzono postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] maja 2016 r. nr [...]; 2.uchylono...
., nr [...] stwierdziło nieważność decyzji z dnia [...] maja 2016 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Przyczyną stwierdzenia nieważności...

V SA/Wa 330/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności z tytułu...
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. (dalej: Dyrektor Oddziału) z dnia [...] września 2010 r. Nr [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji Nr [...] z dnia...

V SA/Wa 662/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-07

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich...
we W. z [...] stycznia 2009 r. o stwierdzeniu nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w W. z [...] grudnia 2004 r. o przyznaniu stronie płatności...

II SA/Sz 150/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-28

. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego I. uchyla...
. organ I instancji zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z dnia [...] r. z uwagi na to, że organ wydając decyzję...

V SA/Wa 2257/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-26

Rolnictwa, mocą której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji wydanej [...] kwietnia 2006 r. przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Z., którą odmówiono skarżącemu...
. zainteresowany rolnik złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z [...] kwietnia 2006 r. nr [...]. Wniosek rozpoznał Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego ARMiR...

II SA/Lu 306/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń...
decyzją tego organu z dnia [...], nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...], nr [...], wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta Ł...
1   Następne >   +2   +5   +10   43