Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Po 635/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2004...
, zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] utrzymującej...

II FSK 1135/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od G. G...
w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...

II FSK 392/16 - Wyrok NSA z 2018-02-15

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2004 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

II FSK 2623/12 - Wyrok NSA z 2014-11-18

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. 1) oddala...
. z dnia 9 marca 2012 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., Sąd...

I SA/Sz 411/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-16

. sprawy ze skargi B. K. i J. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o nadaniu...
Skarbowej w Szczecinie wpłynął wniosek Skarżących (datowany na dzień 14 listopada 2013 r.) o stwierdzenie nieważności postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. P...

I SA/Sz 7/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-03

Skarbowego w S. z dnia, [...] r., Pismem z dnia 9 sierpnia 2018 r. skarżący wystąpił do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww...
. ostatecznej decyzji z dnia [...] r., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że decyzja, której stwierdzenia nieważności się domaga, została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

II FSK 922/08 - Wyrok NSA z 2009-11-20

Skarbowej z dnia 22 października 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w przedmiocie podatku dochodowego...
GIKS z dnia 22 października 2007 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

II FSK 2083/15 - Wyrok NSA z 2017-09-05

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R. K...
2014 r., w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r., Ze stanu faktycznego przyjętego...

I SA/Sz 18/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-05

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. o d d a l a skargę Drugi Urząd...
[...] . Z. P. wnioskował o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Izby Skarbowej z dnia [...] Nr[...] , powołując przepisy art. 247 § 1 pkt 2, 3, 8, art. 248 § 1, §...

I SA/Gl 28/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-21

roku, nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] roku, nr [...], którą odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
od tej decyzji podatnik zawarł odrębny wniosek o stwierdzenie nieważności powołanej wyżej decyzji ostatecznej z dnia [...] roku w oparciu o przesłankę określoną w treści w treści...
1   Następne >   +2   +5   +10   100