Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

IV SA/Wa 3306/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla...
stwierdzenia nieważności orzeczenia nr [...] o niezaliczeniu K. K. (dalej 'skarżący') do osób niepełnosprawnych wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania...

I OSK 296/17 - Wyrok NSA z 2018-11-29

ze skargi W. Ś. na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu...
W. Ś. na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu...

IV SA/Wa 3376/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżoną...
W.Ś., utrzymał w mocy decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia [...] września 2015 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

IV SA/Wa 1376/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-03

Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o stopniu niepełnosprawności 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
postępowania postanowienia w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej,, - art. 81 K.p.a. w związku z naruszeniem artykułów: 8...

I OSK 2225/16 - Wyrok NSA z 2018-07-19

, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 1. uchyla zaskarżony wyrok...
na specyfikę spraw - mają być rozpatrywane przez sądy powszechne. W tej sprawie postępowanie było prowadzone w trybie nadzwyczajnym - stwierdzenia nieważności orzeczenia...

II GSK 399/06 - Wyrok NSA z 2007-05-08

stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej 1...
w S. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 stycznia 2006 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję...

I SA/Bk 270/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-12

niepełnosprawnych., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wniosła M. S. (dalej: 'skarżąca'), żądając stwierdzenia jej nieważności...
stwierdzenie ich nieważności. Oceny tej sąd dokonuje według stanu prawnego istniejącego w dniu podjęcia zaskarżonego aktu., Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo...

II SA/Rz 353/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-22

podstawą prawną. Natomiast w myśl art. 145 p.p.s.a., Sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji bądź postanowienia lub stwierdzenia ich nieważności, ewentualnie...
naruszeniem przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy, lub zachodzą przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji wymienione w art. 156...

IV SA/Gl 383/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-16

. akt I OSK 1658/16., W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia...
., Żądając stwierdzenia nieważności postanowień organów obydwu instancji skarżący wskazał, że każde z tych postanowień zostało podpisane przez przewodniczącą, a PZON i WZON...

I OSK 744/15 - Wyrok NSA z 2017-03-01

było wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Organ odwoławczy wskazał, że art. 156 § 3 K.p.a. nakazuje organowi administracji publicznej stwierdzenie nieważności...
do stwierdzenia jego nieważności. Brak możliwości rozstrzygnięcia skutkował więc bezprzedmiotowością postępowania., Skarżący złożył skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   17