Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol

II GSK 381/07 - Wyrok NSA z 2008-02-14

. sygn. akt VI SA/Wa 23/07 w sprawie ze skargi P. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
[...] grudnia 2005 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Przewodniczącego Komitetu do spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia [...] października 1990 r...

I SA 2035/93 - Wyrok NSA z 1995-03-18

. - Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. nr 94 poz. 808 ze zm./, nie może być stroną domagającą się stwierdzenia nieważności decyzji o likwidacji., 2. Stroną postępowania /art. 28...
Kpa/ w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o likwidacji stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne - byli członkowie zlikwidowanego stowarzyszenia., 3...

III SA/Po 307/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 07 marca 2022r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zezwoleń na sprzedaż...
w P. (dalej: Stowarzyszenie) o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy P...

II SA 1128/99 - Wyrok NSA z 2000-08-03

i Rzemieślniczej (...) w K. wystąpiła pismem z dnia 15 listopada 1990 r. na podstawie art. 157 par. 2 Kpa z żądaniem 'stwierdzenia nieważności decyzji (...) Urzędu Wojewódzkiego...
stwierdzenie jej nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa, jak wywiedliśmy (...)'., W dodatkowym piśmie z dnia 16 marca 1991 r., uzupełniającym żądanie stwierdzenia...

IV SA 1419/97 - Wyrok NSA z 2001-01-24

Budowlanego z dnia 20 czerwca 1997 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę garaży - uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
pierwszej instancji; (...). Zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję organu pierwszej instancji odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 21 lutego 1996 r...

I SA 1241/94 - Wyrok NSA z 1995-06-19

więc przyjąć, iż nie kwestionuje on stwierdzenia, że wydana wówczas decyzja rażąco naruszała prawo. Argument Burmistrza, iż stwierdzenie nieważności decyzji o likwidacji w 1951 r...
zlikwidowanej w 1951 r. organizacji, zależy jego prawo do występowania w charakterze strony - w rozumieniu art. 28 Kpa - w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności...

II SA/Kr 1231/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-19

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 18 lipca 2013 r., znak: [ ] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala. Postanowieniem z dnia 5...
czerwca 2013 r. znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło wszczęcia, na wniosek Stowarzyszenia '[...]' w K., postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

I SA 176/99 - Wyrok NSA z 1999-05-11

niewadliwie tylko na gruncie przepisów prawa obowiązującego w dniu wydania decyzji poddanej postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności. oddala skargę w sprawie...
ze skargi Polskiego Związku Piłki Nożnej na decyzję Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 23 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA 1849/98 - Wyrok NSA z 2000-01-11

Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich...
w imieniu zarejestrowanego w 1989 r. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a także Andrzeja S. S. - o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia...

II SA/Ke 609/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-12

do nieopublikowania zaskarżonego aktu., Mając na uwadze powyższe skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości oraz zasądzenie na swoją rzecz...
. Z ostrożności procesowej organ wniósł o stwierdzenie nieważności jedynie § 4 przedmiotowej uchwały i nieobciążanie kosztami postępowania, podkreślając że program uchwalono...
1   Następne >   +2   +5   9