Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

II OSK 2180/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie zmiany uchwały...
ze skargi Rady Miejskiej w Bełżycach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z [...] maja 2010 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady...

II SA/Sz 555/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-28

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego o d d a l a skargę Uchwałą...
stwierdzenia nieważności uchwały, z [...] r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego M. S.. W tym samym dniu, przez Radę Miejską podjęta została także uchwała Nr [...] w sprawie...

VIII SA/Wa 247/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

Rady Powiatu [...] z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2) zasądza...
wyłącza stwierdzenie jego nieważności. Ostatnio wskazany przepis nie wskazuje przesłanek przewidzianej nim eliminacji kwestionowanego aktu z obrotu prawnego. Dlatego...

VIII SA/Wa 448/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

. na uchwałę Rady Gminy W. z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości; 2...
niewysłuchanie wyjaśnień samego radnego uzasadnia stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały., W odpowiedzi na skargę Rada Gminy reprezentowana przez Wójta Gminy W. wniosła...

III SA/Lu 273/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-20

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia...
burmistrz (wójt, prezydent miasta)., Niezachowanie powyższej procedury stanowi naruszenie prawa dające podstawę stwierdzenia nieważności tak podjętej uchwały. W myśl bowiem art...

II SA/Ol 751/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-15

odmawiający stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w '[...]', a ze względu na zbieżność okoliczności zaistniałych w obu sprawach stwierdzenie nieważności...
. Takie błędne wskazanie podstawy prawnej uchwały nie może jednak skutkować stwierdzeniem jej nieważności, skoro faktycznie taka podstawa istniała w postaci art. 383 § 1 pkt 2 i § 2...

II SA/Sz 963/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-23

z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego I. u c h y l a zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, II. z a s ą...
' (ust. 4). Ustawa ta nie wylicza rodzajów naruszeń prawa, które będą podstawą stwierdzenia nieważności, a jedynie wyznacza, że granicą tą jest nieistotne naruszenie prawa...

III SA/Wr 229/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-06

. W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. określa, że zaskarżona uchwała...
- 'p.p.s.a.'). Kryterium legalności przewidziane w art. 1 § 2 prawa o ustroju sądów administracyjnych umożliwia sądowi administracyjnemu stwierdzenie nieważności uchwały...

II SA/Bd 582/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-26

. sprawy ze skargi Rady Powiatu [...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] maja 2007r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie...
, stwierdził nieważność powyższej uchwały., Organ nadzoru dokonując interpretacji zakazu zawartego we wskazanym przepisie powołał się na treść uchwały Trybunału Konstytucyjnego...

IV SA/Po 1366/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-11

. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego J. W. (dalej jako Radny), wnosząc o stwierdzenie nieważności uchwały. Wojewoda zarzucił uchwale naruszenie art. 190 ust...
, co do legalności uchwały, wezwał Przewodniczącego Rady do przedłożenia dowodów potwierdzających zasadność podjętych uchwał pod rygorem stwierdzenia ich nieważności. W odpowiedzi...
1   Następne >   +2   +5   7