Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Łd 878/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-12

roku sprawy ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej...
w Ł. utrzymało w mocy swoją decyzję z dnia [...] roku, znak [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł...

I SA/Łd 876/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-03

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania...
decyzję z [...] r. odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z [...] r., utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Rz...

II FSK 535/17 - Wyrok NSA z 2017-06-06

pkt 2 u.p.o.l., poprzez stwierdzenie nieważności § 7 zaskarżonej uchwały dotyczącej wyznaczenia pracownika urzędu gminy - referenta ds. obsługi działalności komunalnej...
7 uchwały Rady Gminy Czeremcha jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tj. u.p.o.l., skutkującym stwierdzeniem nieważności § 7 uchwały., Według Naczelnego Sądu...

I SA/Po 212/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-29

wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w całości, zarzucając jej naruszenie:, 1) art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2016...
., Rada zwróciła także uwagę, że sporna uchwała została podjęta i wprowadzona do obrotu prawnego ponad rok temu. Stwierdzenie jej nieważności w chwili obecnej może zatem...

I SA/Bk 192/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-19

(Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2009 r. Nr 231, poz. 2765), żądając stwierdzenia jej nieważności w części obejmującej § 5 ust. 3 tej uchwały., Powyższej uchwale...
bezprzedmiotowym postępowania sądowoadministracyjnego. Wskazał,, że stwierdzenie nieważności uchwały wywołuje skutki od chwili jej podjęcia (ex tunc), a zmiana lub uchylenie...

II FSK 3595/13 - Wyrok NSA z 2016-02-17

nie było staranne i może nosić znamiona naruszenia prawa, jednakże nie zgodził się z kwalifikacją tego naruszenia, jako istotnego mogącego skutkować stwierdzeniem nieważności...
dotyczy tego czy powyższe naruszenie prawa jest na tyle istotne, że powinno skutkować stwierdzeniem nieważności zaskarżonej uchwały., Na mocy art.18 ust. 2 pkt 8 u.s.g....

II FSK 2067/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

, jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tj. u.p.o.l., skutkującym stwierdzeniem nieważności § 7 tej uchwały., II. naruszenie przepisów postępowania, mające istotny...
wpływ na wynik sprawy, tj. art. 147 p.p.s.a. w zw. z art. 19 pkt 2 u.p.o.l., poprzez stwierdzenie nieważności § 7 zaskarżonej uchwały dotyczącej wyznaczenia pracownika...

II FSK 1487/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-29

ze skargi Gminy Miejskiej w P. na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w R. z dnia 22 marca 2005 r., (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej...
Miejskiej w P. na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w R. z dnia 22 marca 2005 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w P. w sprawie...

I SA/Łd 875/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-10

w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej postanawia: przyznać...
[...] roku odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej., Postanowieniem referendarza sądowego z dnia...

I SA/Gl 1297/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-20

, niezbędne jest stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1 uchwały z dnia 7 października 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:, 4...
, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności. Tym przepisem szczególnym jest art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   15