Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

III SA 3308/99 - Wyrok NSA z 2001-01-16

Skarżący złożył wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego po upływie wskazanego terminu rocznego. Zasadnie zatem i zgodnie z prawem organy...
obu instancji orzekły o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Tadeusza...

III SA 657/93 - Wyrok NSA z 1993-10-27

1. Minister Finansów nie jest uprawniony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji do stwierdzenia, że skarżący nie był stroną w postępowaniu instancyjnym., 2...
. Osobie, która uważa, że w postępowaniu administracyjnym zakończonym decyzją weryfikowaną w trybie stwierdzenia nieważności przysługiwały prawa strony, ale nie brała...

II FSK 60/10 - Wyrok NSA z 2011-05-19

czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty skarbowej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 września 2009 r...
. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu podał, że w dniu 20 listopada 2000 r. I. i M. D. kupili od Przedsiębiorstwa [...] w drodze umowy notarialnej (akt...

I SA/Wr 1542/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-10-30

uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej zobowiązanie podatkowe/ w ciągu roku od doręczenia tej decyzji., Złożenie żądania...
też - w opinii odwołującej się Spółki - zakwalifikowano pismo strony z dnia 2 stycznia 1997 r., gdyż powinno ono być potraktowane jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...

III SA 3116/00 - Wyrok NSA z 2002-08-29

o stwierdzenie ewidentnego błędu, nie zaś o wybór jednej z możliwych do przyjęcia interpretacji.', Podstawą stwierdzenia nieważności nie może być zarzut naruszenia poglądów...
na decyzje Ministra Finansów z dnia 29.09.2000 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. dotyczących opłaty skarbowej...

III SA 832/94 - Wyrok NSA z 1995-03-03

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego w W. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. '(...)' z siedzibą w W. udzieliła na podstawie umowy z dnia 18 listopada...
1993 r. wymierzył od powyższej umowy opłatę skarbową w wysokości 4 mln zł., Pożyczkobiorca pismem z dnia 26 października 1993 r. domagał się stwierdzenia nieważności...

II FSK 730/11 - Wyrok NSA z 2012-12-13

czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie opłaty skarbowej uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę...
. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd...

II FSK 731/11 - Wyrok NSA z 2012-12-13

lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie opłaty skarbowej uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z 6 lipca 2010 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty...

III SA/Po 518/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-18

w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia .... r. nr w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej stwierdzenia...
powyższego Prokurator wniósł, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej...

III SA 1134/94 - Wyrok NSA z 1995-04-21

, natomiast pismami z dnia 22 lutego i 17 marca 1993 r. Spółka wystąpiła do Ministra Finansów z dnia wnioskiem o stwierdzenie nieważności tej decyzji na podstawie art. 156 Kpa...
1994 r. Minister Finansów na podstawie art. 156 i art. 157 par. 3 Kpa odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Izby Skarbowej z dnia 9...
1   Następne >   +2   +5   +10   27