Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 363/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-21

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia z urzędu na własność Państwa gospodarstwa rolnego p o s t a n...
stwierdzenia nieważności z uwagi na niezachowanie przez wnoszącą skargę kasacyjną wymogów wskazanych w art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu...

I SA/Ol 630/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-05-28

nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie skargi na czynność egzekucyjną postanawia: odrzucić zażalenie. M.G i R.G (strona, skarżący...
stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie skargi na czynność egzekucyjną., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie...

I SA/Ol 629/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-05-28

nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia postanawia: odrzucić zażalenie. M.G i R.G (strona...
., w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia., Wojewódzki Sąd...

II SA/Bk 638/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-06

stwierdzenia nieważności postanowienia o zawieszeniu postępowania p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie W dniu 25 września 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B...
[...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania o stwierdzenia nieważności w/w decyzji z 1975 r. - skarga zarejestrowana pod sygn. II SA/Bk 637/08 i postanowienie...

II SAB/Wa 195/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-18

na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2015 r. o stwierdzenie nieważności...
[...] września 2015 r. o stwierdzenie nieważności decyzji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 P.p.s.a., W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że skarga na bezczynność w przedmiocie...

II OZ 675/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-22

odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym postanowieniem z dnia 9 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
r., w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia...

II GZ 256/08 - Postanowienie NSA z 2011-04-19

w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] maja 2007 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu., Pismem z dnia 23 lutego 2010 r. (nazwanym 'wniosek - zażalenie wraz ze skargą') E...

I OZ 48/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe. Postanowieniem...
lipca 2014 r., sygn. akt IV SAB/Wa 103/14 odrzucające skargę kasacyjną M. H. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie...

II SA/Rz 692/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-10

., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji - p o s t a n a w i a - odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia [...] marca 2012r...
po rozpoznaniu wniosku z dnia 2 września 2011r., złożonego przez M. W. z dnia 9 stycznia 2012r., nr [...] odmawiające wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta...

II OZ 267/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-16

: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić zażalenie S. B. i W. B.; 2. oddalić zażalenie A. B.; 3. sprostować z urzędu oczywistą...
, była okoliczności, że przedmiotowy wniosek dotyczył żądania wstrzymania wykonania decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji. Sąd wyjaśnił, że wstrzymanie wykonania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100