Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

VII SA/Wa 2042/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-11-09

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić sprzeciw M. M. S.Ś. i M. M., w dniu 21 września 2021 r., wnieśli do Wojewódzkiego Sądu...
stwierdzenia nieważności decyzji., Przewodniczący Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z 5 października 2021 r. (k.1) wezwał M. M...

III FZ 386/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-26

ze skargi Skarżącego na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 1 lipca 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia., Jak wskazano...

I SPP/Gd 18/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-06-06

bez rozpoznania w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 1 lipca 2019 r. nr 2201-IEE-2.711.1.10.2019.BT w przedmiocie stwierdzenia...
nieważności postanowienia postanawia odrzucić sprzeciw Wnioskiem z dnia 24 stycznia 2022 r. A.M. zwrócił się o zwolnienie od wpisu sądowego od zażalenia., Zarządzeniem...

II OZ 656/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-23

w W. od decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2019 r., znak: [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA/Po 925/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-12-07

związanych ze stwierdzeniem nieważności uchwały., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:, Jak stanowi art. 64b § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

II SA/Bk 832/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-12-09

do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze., Analiza akt sprawy pozwala na stwierdzenie, że cofnięcie sprzeciwu jest dopuszczalne, gdyż nie zmierza...
za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Natomiast zgodnie z art. 64b §1 P.p.s.a....

II GSK 1488/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-05

art. 151a § 2 ppsa. Autor skargi kasacyjnej stwierdził, że stwierdzenie braku interesu prawnego po stronie wnoszącego sprzeciw powinno skutkować oddaleniem sprzeciwu...
, który a limine nie może mieć legitymacji skargowej, podlega odrzuceniu, natomiast stwierdzenie w toku postępowania, że wnoszący skargę nie legitymuje się interesem prawnym...

II SA/Sz 120/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-29

niejawnym sprawy ze sprzeciwu S. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku...
Budowlanego w K. z dnia, [...] r. w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku przez S. M. nałożonego decyzją z dnia [...] r. i przekazał sprawę organowi I instancji...

I OSK 60/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

i 2 P.p.s.a. Ich istota sprowadza się do zakwestionowania stanowiska Sądu pierwszej instancji, poprzez stwierdzenie, że decyzja Wójta Gminy S. z dnia [...] lutego 2018 r...
sprawy oraz przyczyn stwierdzenia niedopuszczalności skargi, jak również określa podstawę prawną rozstrzygnięcia wraz z jej wyjaśnieniem. Z uzasadnienia postanowienia...

I OSK 1130/19 - Postanowienie NSA z 2022-05-25

:, 1. art. 26 § 1 w zw. z art. 28 § 1 i art. 32 ppsa przez błędne stwierdzenie, że skarżącej nie przysługuje legitymacja do wniesienia sprzeciwu; 2. art. 25 § 1 w zw. z art...
kontradyktoryjny charakter postępowania sądowodministracyjnego, Sąd I instancji stwierdził, że nie może zostać ono uruchomione z urzędu, jak też w drodze złożenia skargi (sprzeciwu...
1   Następne >   2