Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol

OSK 245/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z 13 listopada 2003r. Naczelny Sąd...
z [...] grudnia 2001r. umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności następujących decyzji Burmistrza Miasta W. o zatwierdzeniu projektów budowlanych i udzielających...

FSK 2120/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-20

stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r., Anna B. w dniu 9 kwietnia 2003 r., powołując się na art. 247 par...
. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji...

II FZ 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

., Nr [...], w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego., Z uzasadnienia postanowienia wynikało, że od skargi kasacyjnej w sprawie dotyczącej postępowania o stwierdzenie nieważności...
, że od skargi kasacyjnej wniesionej w sprawie dotyczącej postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności...

I SAB/Sz 19/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-25

[...] odrzucającego wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania zakończonego postanowieniem z dnia [...] r., sygn. akt I SAB/Sz [...] i odrzucającego wniosek...
o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia [...] r., sygn. akt I SAB/Sz [...] w sprawie z ich skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w zakresie wydania dokumentów...

II GSK 751/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-21

w sprawie ze skargi S. H. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
. nr [...]; (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych., Pismem z dnia 18 lutego 2009 r. (data nadania) S. H...

II SA/Bd 652/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-16

zostało postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...
nieważności decyzji administracyjnej, niemniej postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności również jest trybem nadzwyczajnym, co pozwala przyjąć iż stanowisko zajęte...

II GSK 43/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

stwierdzenia nieważności zezwolenia telekomunikacyjnego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 lipca 2004 r...
odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia telekomunikacyjnego - stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji i utrzymanej nią w mocy decyzji z dnia 20 grudnia 2002 r...

FSK 890/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-25

W. na decyzję Ministra Finansów z dnia 30 października 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną...
października 2001 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku od towarów i usług. W wyroku podano m.in., iż decyzją z dnia 30 października 2001 r. Minister...

II OSK 1115/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-08

[...] sierpnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę kasacyjną II OSK 1115/05 U z a s a d n i e n i e, Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] sierpnia 2004 r. utrzymującą w mocy decyzję tego organu z dnia [...] czerwca 2004 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności Decyzji Wojewody...

II OZ 258/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-25

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy postanawia uchylić zaskarżone postanowienie. II OZ 258 / 10, UZASADNIENIE, Zaskarżonym postanowieniem...
. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy., W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, iż odpis wyroku z dnia 7...
1   Następne >   +2   +5   +10   100