Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Sz 451/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-22

podstawą stwierdzenia nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc...
skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Sąd badając legalność zaskarżonej decyzji zgodnie z kompetencją ustanowioną w cytowanych przepisach...

I SA/Sz 450/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-22

. 2325, dalej p.p.s.a.) lub też wystąpiło naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134 p.p.s.a....
na niekorzyść strony, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Sąd badając legalność zaskarżonej...

I SA/Gl 303/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

. Stwierdził zarazem, iż o ile dla stwierdzenia bezskuteczności egzekucji regułę stanowi konieczność jej wszczęcia, o tyle w drodze wyjątku istnieje możliwość jej nieuruchamiania...
finalnie podstaw do stwierdzenia, by organ I instancji zaniechał zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu., Następnie organ odwoławczy nie zgodził...

I SA/Gl 304/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

skierowanej do majątku podatnika nie doszło do przymusowego zaspokojenia wierzyciela. Stwierdził zarazem, iż o ile dla stwierdzenia bezskuteczności egzekucji regułę...
nie znalazł finalnie podstaw do stwierdzenia, by organ I instancji zaniechał zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu., Następnie organ odwoławczy nie zgodził...

III FSK 84/21 - Wyrok NSA z 2021-10-14

się Sąd pierwszej instancji w związku z błędną, zdaniem Skarżącego, oceną dowodów., Podobne zastrzeżenie odnieść należy do stwierdzenia Skarżącego, że 'W sprawie bezsporne...
, Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, z urzędu biorąc pod uwagę jedynie nieważność postępowania sądowego, której przesłanki wymienione...

III SA/Wa 235/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-27

prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ...
., W świetle powyższego organ podatkowy stwierdził, że doszło do formalnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego dotyczącego zaległości Spółki w podatku od towarów i usług...