Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 2772/21 - Wyrok NSA z 2022-09-21

., nr 2401-IEW1.611.1.2019.5 UNP: 2401-19-224553 w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki 1...
. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2019 r., nr 2401-IEW1.611.1.2019.5 UNP:2401-19-224553 w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

III FSK 3095/21 - Wyrok NSA z 2022-09-21

., nr 2401-IEW1.611.2.2019.5 UNP: 2401-19-224523 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki 1) oddala...
. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2019 r., nr 2401-IEW1.611.2.2019.5 UNP:2401-19-224523 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

III FSK 2773/21 - Wyrok NSA z 2022-09-21

., nr 2401-IEW1.613.2.2019.5 UNP: 2401-19-224573 w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki 1...
o stwierdzenie nieważności została wydana przez organ Il instancji jako decyzja reformatoryjna;, - błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) O.p....

III FSK 45/22 - Wyrok NSA z 2022-06-28

, zamiast tajnym) nie przesądza o jej nieważności, a w konsekwencji uznanie, że stwierdzenie nieważności Uchwały wymaga wykazania, że nieprawidłowy sposób głosowania spornej...
, musi skutkować stwierdzeniem nieważności Uchwały, podjętej wbrew wymogom formalnym art. 247 § 2 k.s.h., bez konieczności badania wpływu uchybienia na treść podjętej uchwały...

III FSK 1407/21 - Wyrok NSA z 2022-12-13

, art. 17a oraz art. 18a O.p., poprzez oddalenie skargi i odmowę stwierdzenia nieważności wydanej z rażącym naruszeniem prawa decyzji Dyrektora IAS, która utrzymywała...
prawa, powodujące konieczność stwierdzenia nieważności wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tj. z naruszeniem art. 247 § 1 pkt 1 O.p., decyzji Dyrektora IAS utrzymującej...

I SA/Sz 451/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-22

podstawą stwierdzenia nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc...
skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Sąd badając legalność zaskarżonej decyzji zgodnie z kompetencją ustanowioną w cytowanych przepisach...

I SA/Sz 450/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-22

. 2325, dalej p.p.s.a.) lub też wystąpiło naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134 p.p.s.a....
na niekorzyść strony, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Sąd badając legalność zaskarżonej...

I SA/Gl 1696/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-14

lub przekazanie do ponownego rozpoznania. Ponadto pełnomocnik skarżącej wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji organu pierwszej instancji z 14 października, 2019 r...
podatkowego w sposób budzący zaufanie, wyrażonej w art. 121 § 1 O.p., W tym miejscu Sąd odniesie się jeszcze do wniosku autora skargi o stwierdzenie nieważności decyzji...

III SA/Wa 656/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-14

być podstawą wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a), b) i c) p.p.s.a.)., Uwzględnienie skargi może nastąpić również poprzez stwierdzenie nieważności decyzji...
orzeczenia na niekorzyść strony skarżącej, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Wykładnia...

III SA/Wa 1303/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-08

wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a), b) i c) p.p.s.a.)., Uwzględnienie skargi może nastąpić również poprzez stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia...
stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Wykładnia powołanego wyżej przepisu wskazuje, że Sąd ma prawo, ale i obowiązek dokonania oceny zgodności z prawem...
1   Następne >   +2   +5   +10   19