Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol

IV SA/Wr 524/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-29

[...] maja 2014r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie...
stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzje odmawiającą przyznania zasiłku celowego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia powyższego wyroku. Pismem z dnia...

II SA/Wa 1379/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Wojewody [...] z [...] marca 2014 r...
. nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie 'stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o utracie prawa do stypendium' postanawia - odmówić sporządzenia...

IV SA/Wr 523/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-29

[...] maja 2014 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia...
odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku celowego postanawia: odmówić...

II SA/Wa 1719/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić skarżącej sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku. W dniu 7 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie wydał wyrok oddalający skargę M. R. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] sierpnia 2007 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia...

II SA/Wa 1363/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

oddalającego skargę W.S. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności wypowiedzenia stosunku służbowego...
Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej...

II SA/Wa 1338/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

w sprawie ze skargi R. L. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...
ze skargi R. L. oddalił skargę R. L. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...

II OSK 385/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

i H.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej., W uzasadnieniu przedstawiono następującą argumentację faktyczną i prawną:, wnioskiem z dnia 3 marca 2014 r...

II SA/Wa 799/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

., sygn. akt II SA/Wa 799/09 w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
Narodowej z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu żołnierzowi stosunku służbowego zawodowej służby...

II SA/Bk 1150/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-27

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczeń z zakresu pomocy społecznej p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. , B. O. w dniu...
., Nr [...], utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r., Nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności 79...

II SA/Bk 26/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] listopada 2007 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa...
skargę N.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] listopada 2007r. wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   21