Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol

II GSK 951/09 - Wyrok NSA z 2010-11-26

[...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wydaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów...
[...] lipca 2008 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

VII SA/Wa 1542/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

Ministra Zdrowia z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku J. K. - Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia...

II OSK 398/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Policji z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską oddala skargę...
Policji z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską., Powyższe...

VII SA/Wa 203/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sanitarnego z dnia [...] listopada 2008 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia I. uchyla zaskarżoną decyzję, II...
. reprezentowana przez Prezydenta Miasta C. złożyła wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora...

II GSK 1698/17 - Wyrok NSA z 2019-02-19

Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie...
o stwierdzenie nieważności oraz wstrzymanie wykonania decyzji z [...] września 2012 r. w przedmiocie wydania pozwolenia na import równoległy nr [...] dla produktu...

VII SA/Wa 2031/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-12

[...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
2007 r. S. Sp. z o.o. z siedzibą w W.(dalej skarżąca) zwróciła się do Ministra Zdrowia (dalej organ) z wnioskiem o stwierdzenie nieważności jego decyzji z dnia...

VII SA/Wa 1499/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-30

Sanitarnego z dnia [...] maja 2012 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2012r. znak: [...] Główny...
. znak: [...] na podstawie art. 156 § 1 K.p.a. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...].02.1994r., znak...

VII SA/Wa 2688/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

Sanitarnego z dnia [...] października 2013 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala I. Stan sprawy, 1. Główny Inspektor Sanitarny...
zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 869, z późn. zm.) - utrzymał mocy decyzję z dnia [...] sierpnia 2013 r. znak: [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

VII SA/Wa 1763/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-05

. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] września 2008r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala...
. 533 ze zm., zwanej dalej Prawo farmaceutyczne) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Ministra Zdrowia [...] o wydanie...

VII SA/Wa 886/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-24

produktu leczniczego [...], tabletki powlekane, 50 mg., Wnioskiem z dnia 27 czerwca 2007r. S. Sp. z o.o. zwróciła się do Ministra z wnioskiem o stwierdzenie nieważności...
, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Zdrowa nr [...] z dnia [...] maja 2007 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100