Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 48/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-05

Osobowych z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Generalny Inspektor Danych Osobowych, na podstawie...
.), po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją poprzedzającą z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

III OSK 1421/21 - Wyrok NSA z 2022-05-25

2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 23 stycznia 2019 r. sygn...
dalej 'p.p.s.a.' oddalił skargę R. O. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

II SA/Wa 1764/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-09

[...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2005 r.: - oddala skargę. Do Biura Generalnego Inspektora...
państwową'. W następnych pismach W. K. sprecyzował, iż celem wniosku jest uzyskanie 'formalnego stwierdzenia przez obecne kierownictwo GIODO nieważności decyzji z dnia...

II SA/Wa 1972/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-11

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Prezes Urzędu Ochrony Danych...
Osobowych wydał w dniu [...] lipca 2019 r. decyzję nr [...], mocą której odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia...

I OSK 2846/12 - Wyrok NSA z 2014-07-31

z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 lipca 2012 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy., J. M. wnioskiem z dnia 7 września 2009 r. wystąpił...

II SA/Wa 234/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-28

z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...
2008 r. nr [...] utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] września 2008 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych...

II SA/Wa 2226/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-04

z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych...
administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych...

II SA/Wa 683/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Osobowych z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO...
. poz. 1257; dalej 'Kpa.'), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji GIODO z [...] września 2014 r., znak [...], która została...

II SA/Wa 1595/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej...
[...] listopada 2014 r. GIODO wskazał, że z uwagi na powyższe wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji z dnia [...] lipca 2016 r., Organ...

I OSK 1084/05 - Wyrok NSA z 2006-07-13

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 czerwca 2004 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
Osobowych z 18 czerwca 2004 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji tegoż Generalnego Inspektora nakazującej usunięcie uchybień w procesie przetwarzania...
1   Następne >   +2   +5   +10   44