Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II OSK 992/12 - Wyrok NSA z 2012-09-14

niezwłocznie po zakończeniu postępowań dotyczących stwierdzenia nieważności dwóch decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z dnia [...] września 1979 r. w przedmiocie wpisu...
do rejestru zabytków parku w F. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia [...] września 2010 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Konserwatora...

VII SA/Wa 1836/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-07

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] listopada 2016 r., l.dz. [...], tj. sprawy stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w [...] (błędnie określanego przez Ministra, jako 'Wojewódzki...

VII SA/Wa 638/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-04

decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z [...] lipca 2017 r., znak: [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji [...] Konserwatora Zabytków...
- Prezydent [...] reprezentowany przez T.Z. Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa, zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stwierdzenie nieważności ww...

IV SA 2659/01 - Wyrok NSA z 2003-04-25

, skoro tego rodzaju uchybienie zostało wyszczególnione w art. 156 par. 1 pkt 4 Kpa jako przesłanka stwierdzenia nieważności., 3. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15...
. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę - skargę oddala. Decyzją z dnia 27 czerwca 2001 r. (...) Główny Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu...

II OSK 578/21 - Wyrok NSA z 2021-12-09

Narodowego z dnia [...] marca 2020 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej...
'Minister') z dnia [...] marca 2020 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Zaskarżoną...

I SA 373/95 - Wyrok NSA z 1996-05-10

się ostateczna., Pismem z dnia 23 grudnia 1994 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki wystąpił o stwierdzenie nieważności wymienionej decyzji Wojewody...
i Budownictwa decyzją z dnia 20 lutego 1995 r. nr (...) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...). Jako podstawę prawną powołał art...

III RN 82/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-10-14

. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody B. z dnia 13 maja 1998 r., (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 5 uchwały Nr XXXII/177/98 z 17 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany...
jako wolnych od zabudowy /opinia ta nie została uwzględniona w projekcie planu/. W tej sytuacji konieczne było stwierdzenie nieważności par. 5 wymienionej wyżej uchwały Rady...

II OSK 935/19 - Wyrok NSA z 2022-03-29

ust. 3, art. 41 ust. 2 w zw. z art. 101 ust. 4 u.s.g. poprzez błędne przyjęcie przez Sąd, że stwierdzenie nieważności zarządzenia nie jest możliwe, do czego doszło...
na skutek:, - wadliwego zaklasyfikowania zarządzenia przez Sąd,, - błędnego przyjęcie przez Sąd, że stwierdzenie nieważności zarządzenia nie jest możliwe, z uwagi na upływ...

II SA/Ol 1412/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-11

czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2018 dla Gminy S., żądając stwierdzenia nieważności § 3 tej uchwały. W uzasadnieniu...
w całości lub części albo stwierdza, że została wydana z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności. Odnośnie uchwał rady gminy...

SA/Bk 931/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-10-28

Prokuratora Wojewódzkiego sprawy ze skargi Rady Gminy w B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody B. z dnia 13 maja 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 5...
i zagospodarowania terenu lub też w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę., Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, iż nie było podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały i dlatego...
1   Następne >   +2   +5   11