Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

III OSK 186/21 - Wyrok NSA z 2022-02-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej administracyjna karę pieniężną za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazywania odebranych...

II OSK 613/11 - Wyrok NSA z 2012-06-29

Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25...
z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji przedstawił następujący stan...

II SA/Bd 82/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] [...] [...] [...] [...] [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych...
uwarunkowaniach przedsięwzięcia oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r., [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W odmówiło stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji...

II OSK 842/11 - Wyrok NSA z 2012-09-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie...
. M.R. i E. C. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. domagali się stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady...

II SA/Łd 172/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-14

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody...
decyzję w mocy., Z akt sprawy wynika, że pismem z dnia 25 listopada 2011 r. J. L. złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. wniosek o stwierdzenie nieważności...

II SA/Lu 787/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-18

K.. We wniosku z dnia [...] stycznia 2017r. o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji wniosło Stowarzyszenie '[...]' w K. , argumentując, że została wydana...
możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji. Odwołując się do poglądów orzecznictwa Stowarzyszenie przekonywało, że stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy wywołuje...

II SA/Po 869/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
do Starosty Powiatowego w R. o wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności dwóch postanowień Starosty Powiatowego w R.: z dnia 19.06.2006r. i z dnia 16 listopada...

IV SA/Wa 1860/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
stwierdzenia nieważności ww. decyzji Wojewody z dnia [...] października 1997 r., które zostało zakończone decyzją z dnia [...] maja 2009 r. o odmowie stwierdzenia nieważności...

II SA/Wr 148/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-01-06

Jeżeli w toku dokonywanych ustaleń organ prowadzący postępowanie rozpoznawcze ustali, iż okoliczności sprawy nie uzasadniają stwierdzenia nieważności, to wówczas...
powinien odmówić stwierdzenia nieważności decyzji, której to postępowanie dotyczy, nie zaś umarzać postępowanie jako bezprzedmiotowe. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

II SA/Ke 284/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-06-27

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
, wszczęte z urzędu, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 5 września 2014 r. znak: [...] o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn...
1   Następne >   +2   +5   +10   100