Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol

II SA/Wa 1776/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Starosta W. decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 2006 r...
stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej nr [...] z dnia [...] września 2002 r. - aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego pani M. J...

III SA/Lu 1162/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-08-24

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. stwierdza nieważność...
zaskarżonego postanowienia w zakresie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia [...] września 2013 r...

II SA/Wa 1117/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-08

nauczyciela mianowanego., Natomiast Wójt Gminy J. wnioskiem z dnia [...] stycznia 2012 r. wystąpił do [...] Kuratora Oświaty o stwierdzenie nieważności powyższego aktu...
na podstawie art. 157 § 2 oraz art. 61a k.p.a., odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta Gminy K. z dnia...

III SA/Lu 1161/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-08-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia w zakresie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia...

II SA/Wa 1267/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia z urzędu postępowania...
[...] o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia...

II SA/Wa 378/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-06

członków Rady Nadzorczej. W kolejnych pismach strona wskazała, że stwierdzenie nieważności ww. uchwały ma moc wsteczną, oznacza to, że powyższa uchwała nie wywołała żadnych...
), a inne stwierdzenia nieważności takiej uchwały (art. 252 §1 Ksh)., Zgodnie z art. 252 § 1 Ksh, osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko...

II SA/Wa 912/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-08

Narodowej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1...
., sygn. akt III SA/Kr 1364/10 oddalił skargę., Pismem z dnia [...] maja 2012 r. L.B. wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji [...] Kuratora Oświaty z dnia...

II SAB/Wa 36/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-15

wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wypowiedzeniu stosunku pracy zobowiązuje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rozpoznania wniosku Z. S. z dnia [...] grudnia...
Wyższego o stwierdzenie nieważności decyzji Rektora Politechniki L. z dnia [...] r. znak: [...], wypowiadającej mu stosunek pracy nawiązany w drodze mianowania na stanowisko...

II SA/Wa 1592/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-21

postępowania z urzędu i stwierdzenia nieważności decyzji [...] Kuratora Oświaty nr [...], z powodu wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa art. 15, art. 107 i art. 138 kpa...
[...]., Wskazał, iż zgodnie z art. 157 § 2 kpa, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Stroną - w myśl art. 28...

I OSK 1266/06 - Wyrok NSA z 2007-06-28

stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...]. nr [...] i [...] nr [...] w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego...
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...] nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] nr [...] i [...] nr [...], w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100