Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 1543/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] maja 2015 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę...
., poz. 183) zwanej dalej k.p.a., którą utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] marca 2015r. 2014 r., znak: [...] -odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra...

I OSK 3339/15 - Wyrok NSA z 2017-10-19

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
w mocy decyzję tego Ministra z dnia [...] sierpnia 2014r., znak: [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia...

VII SA/Wa 1870/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-10

do stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji określona w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. ( wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa)., Zarzut...
zasadności wniosku o stwierdzenie nieważności kwestionowanej decyzji. Decyzja ta, nie mogła być jednak oceniana pod kątem przesłanek nieważności we wznowionym postępowaniu...

I OSK 1292/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od I. Sp...
i Rozwoju z dnia [...] maja 2015 r., znak: [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu wyroku wskazano, że w dniu [...] sierpnia 2014 r...

VII SA/Wa 988/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

. Stwierdzenie tego naruszenia uzasadniało nałożenie na przewoźnika kary pieniężnej., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności...
, że zaskarżona decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie. Tym samym nie została spełniona ustawowa przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji z art. 156 §...

VII SA/Wa 2858/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-11

zaskarżył decyzję Prezesa ULC w całości w wnosząc o stwierdzenie jej nieważności oraz stwierdzenie nieważności decyzji ją poprzedzającej na podstawie art 145 § 1 ust. 2...
postępowania według norm przepisanych., Zaskarżonej decyzji skarżący zarzucił:, 1. rażące naruszenie przepisów prawa stanowiące podstawę do stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 703/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-21

na jego wszczęcie i prowadzenie pomimo upływu terminu przedawnienia prawa do jego wszczęcia., Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności w całości decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa...
lub stwierdzenia ich nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem, gdy dotknięte są one naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszeniem prawa...

VII SA/Wa 2470/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

ewentualnie o oddalenie skargi skarżącej w zakresie w jakim działa ona w imieniu własnym oraz stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie w jakim dotyczy ona zmarłego J. G...
roku wykonywanego przez przewoźnika na trasie [...], [...] - [...], [...]., Skarżąca oraz jej mąż zażądali stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika przepisów rozporządzenia...

VII SA/Wa 2785/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

stanowiące podstawę do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji tj.:, a) art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 209u ust. 1 i 2 oraz art. 209w...
, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności:, 2) naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:, a) art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 209u ust. 1...

VII SA/Wa 2786/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

decyzji rażące naruszenie:, 1) przepisów prawa stanowiące podstawę do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji tj.:, a) art. 138 § 1 pkt 1...
;, ewentualnie, w przypadku uznania przez Sąd, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności:, 2) naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj...
1   Następne >   +2   +5   8