Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

VIII SA/Wa 678/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-25

w W. z [...] grudnia 2008 r. o odmowie wydania decyzji, o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanych po 1 stycznia 1999 r., W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia organ wyjaśnił...
[...] o odmowie wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanych po 1 stycznia 1999 r. Powołanym wyrokiem Sąd orzekł jednocześnie o oddaleniu odwołania...

II OZ 240/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Budowlanego z dnia [...] maja 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: oddalić zażalenie...
stwierdzenia nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy z dnia [...] września 2012 r. nr [...], znak: [...]., Skarżący wnieśli zażalenie...

II OZ 1222/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-26

stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: oddalić zażalenie. T. B. (dalej jako 'skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
Budowlanego z [...] maja 2016 r. odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. o zawieszeniu postępowania...

II OZ 379/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie. A. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 16 listopada 2017 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego...

II OZ 1241/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

2015 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII...
ze zm.) wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia...

II SA/Kr 1910/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-21

z przewlekłym prowadzeniem postępowania przez Wojewodę [....] po wyroku uchylającym decyzje w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
oddziaływania przedsięwzięcia na jego nieruchomość., Pismem z dnia 3 sierpnia 2007 r. S.P. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Starostę W. , wskazując...

II SAB/Łd 77/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-03-12

. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu postanawia...
skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu...

I GZ 36/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki...
odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w T. z dnia [...] kwietnia 2004 r. nr [...] w zakresie...

II FZ 155/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji tegoż Kolegium z dnia 11 września 2007 r., uchylającej decyzję Wójta Gminy P. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie...
, co następuje:, Zażalenie nie jest zasadne., Przedmiotem skargi jest ostateczna decyzja organu podatkowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. W myśl...

II FZ 180/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

Odwoławczego w W. z dnia 6 stycznia 2009 r., Nr [...482...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ulgi w podatku rolnym za 2006 r. postanawia: oddalić...
nie jest zasadne., Przedmiotem skargi jest ostateczna decyzja organu podatkowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. W myśl powołanego w zarządzeniu § 2 ust. 5...
1   Następne >   +2   +5   +10   100