Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol

II SAB/Łd 78/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-03-12

na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu postanawia...
skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu...

II SAB/Łd 79/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-03-12

. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu postanawia...
skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu...

II SAB/Łd 76/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-03-12

. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu postanawia...
skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu...

II GZ 101/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-11

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym zarządzeniem z 6...
, że przedmiotem zaskarżenia jest opisana wyżej decyzja SKO w Łodzi z [...] października 2018 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wydania zezwolenia...

II SA/Sz 218/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-08

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie obciążenia kosztami transportu zwierząt...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie obciążenia kosztami transportu...

II SA/Sz 218/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-04-20

ze skargi [...] Klubu [...]' w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...
stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie obciążenia kosztami transportu zwierząt, opieki weterynaryjnej, leczenia i niezbędnych zabiegów oraz kosztami utrzymania zwierząt...

II SA/Łd 1050/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-06

, postanowienie NSA z 24 maja 2019 roku -k. 141 -145 akt sądowych), S. J. wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały nr XXI/131/2017 w następującej części:, § 1,w którym Rada...
nieważność aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Przepisy...

I OSK 298/19 - Wyrok NSA z 2020-05-07

do stwierdzenia nieważności postanowienia [...] z [...] kwietnia 2018 r., które zostało wydane bez podstawy prawnej,, - art. 151 ppsa przez jego błędne zastosowanie...
mimo istnienia przyczyny określonej w art. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art. 126 kpa do stwierdzenia nieważności postanowienia [...] z [...] kwietnia 2018 r., które zostało wydane...

II SAB/Go 243/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-16

decyzją Prezydenta Miasta z dnia [...] kwietnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały nr [...] Walnego Zgromadzenia Członków Oczyszczalni Ścieków [...] z dnia...

II SAB/Go 245/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-18

rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Prezydenta Miasta z dnia [...] kwietnia 2017 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały nr [...] Walnego Zgromadzenia Członków Oczyszczalni...
1   Następne >   +2   +5   9