Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

OPS 7/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-06-05

Stosownie do przepisu art. 157 par. 1 Kpa organem właściwym do stwierdzenia nieważności orzeczenia wydanego przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w przedmiocie...
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 14 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego o odmowie przyznania...

I SA/Wa 3300/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-25

i Cyfryzacji z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. I. Minister...
postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] (dalej Wojewody') z dnia [...] listopada 1995 r. nr [...] dotyczącej przekazania nieodpłatnie...

I OSK 1353/11 - Wyrok NSA z 2012-11-09

Stwierdzenie nieważności orzeczenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych na rzecz...
[...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżony wyrok, stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej...

I OSK 1069/13 - Wyrok NSA z 2014-12-23

m.in. działek nr [...] i [...]., H. G. wnioskiem z dnia 16 sierpnia 2011 r. wystąpił o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji wskazując, że skomunalizowane działki...
. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] czerwca 1991 r. i wskazał, że wszczęcie tego postępowania może nastąpić na żądanie...

I SA/Wa 684/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-05

z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 1994 r., W toku postępowania ustalono następujący stan faktyczny:, Wojewoda [...] decyzją z dnia [..] marca...

I SA/Wa 1834/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

i Administracji z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Spraw...
działki nr: [...]) oraz działki nr [...] i nr [...], opisanych w karcie inwentaryzacyjnej nr [...]., Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji...

I SA/Wa 262/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

własną decyzję z [...] listopada 2019 r. nr [...] umarzającą postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] października 1995 r...
w karcie inwentaryzacyjnej nr [...], stanowiącej działkę nr [...]., Wnioskiem z [...] września 2019 r. [...] (dalej jako skarżący) wystąpił o stwierdzenie nieważności ww...

I SA/Wa 1815/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-07

i Administracji z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej oddala skargę. Minister...
stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Rzeszowskiego z dnia [...] stycznia 1995 r. nr [...], stwierdzającej, że Gmina K. nabyła z mocy prawa własność nieruchomości...

II SA/Rz 740/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-13

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji -skargę oddala...
- Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej SKO) odmówiło wszczęcia na wniosek J. T. postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu...

I OSK 1724/07 - Wyrok NSA z 2008-04-25

Ministra Zdrowia z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego na własność państwa 1. oddala skargę...
'[...]' S.A. z siedzibą w R. Z., Zarządu Województwa Ś. i Gminy R. Z. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   83