Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Sz 123/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-14

. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oddala...
ust. 1 u.s.g., Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w P. z dnia [...] w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego K. O., jako podjętej z rażącym...

II SA/Po 717/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-08

brak uzasadnienia uchwały poddanej kontroli nadzorczej lub sądowej nie warunkuje stwierdzenia jej nieważności, o ile z materiału dowodowego przedstawionego w sprawie...
w sprawie wystąpienia przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji - tj.: 1) opinii radcy prawnego Starostwa...

II SA/Bk 122/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-24

. na uchwałę Rady Miejskiej w A. z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały...
albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności., Przedmiotem niniejszego postępowania jest uchwała Rady...

II SA/Ke 619/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-17

zarzuty skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały, zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz przeprowadzenie rozprawy...
jego nieważność w całości lub w części bądź też stwierdza, że został on wydany z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jego nieważności. W art...

II SA/Ol 553/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-09-30

szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności., W sprawach dotyczących uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego przewidziany został specjalny tryb zaskarżenia, uregulowany w art...
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Bartoszyce K. I. (skarżący, radny). Jako podstawę prawną uchwały wskazano m.in. art. 383 § 1 pkt 5 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011...

II OKW 33/24 - Postanowienie NSA z 2024-03-20

ostatecznych decyzji (wydawanych na podstawie K.p.a. - wznowienie postępowania z art. 145 § 1 K.p.a., stwierdzenie nieważności art. 156 § 1 K.p.a., uchylenie lub zmiana (art...
), a nawet prawomocnych orzeczeń (art. 285a i następne P.p.s.a. - skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia)., Co prawda art. 420 § 3 Kodeksu...

III SA/Łd 507/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-14

Sądu Administracyjnego w Łodzi ze skargą na powyższą uchwałę, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności z uwagi na naruszenie:, - art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990...
. 655) w związku z art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), Rada Miejska w W. stwierdziła wygaśnięcie...

III OSK 4686/21 - Wyrok NSA z 2022-10-12

Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2020 r., nr P-II.4131.2.64.2020 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
-II.4131.2.64.2020, w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Zarządzeniem z 26 lutego 2020 r. Wojewoda...

I FSK 1895/17 - Wyrok NSA z 2020-08-07

o jego przywrócenie, dopełniając jednocześnie czynności w postaci złożenia odwołania, co miało bezpośredni wpływ na stwierdzenie prawidłowości wydanego postanowienia, podczas...
;, b) stwierdzenia, że ze zwrotnych potwierdzeń odbioru wynika, że skarżący odbierał osobiście korespondencję w urzędzie pocztowym, a zatem doręczanie korespondencji...

II SA/Ol 384/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-06-01

[...] przed upływem kadencji, złożony Komisarzowi Wyborczemu w dniu 24 marca 2023 r. przez J. W. - Pełnomocnika Inicjatora Referendum z powodu stwierdzenia niedającego się usunąć...
stwierdzenia, iż zaskarżony akt został wydany z naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   2