Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks morski X

II GSK 678/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

[...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargi kasacyjne; 2. zasądza od W. S. na rzecz...
Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odnowieniu dyplomu...

II GSK 679/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

[...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargi kasacyjne; 2. zasądza od J. O. na rzecz...
Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odnowieniu dyplomu...

II FSK 18/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

. Jak wskazano w uzasadnieniu powyższego wyroku, organy podatkowe, po przeprowadzeniu kontroli skarbowej, stwierdziły nieprawidłowości w zakresie kosztów uzyskania przychodów...
a uzyskanym przychodem., Sąd I instancji oddalając skargę stwierdził, iż w przeprowadzonym postępowaniu podatkowym nie wystąpiły uchybienia mogące mieć wpływ na wynik sprawy...

II FSK 17/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

przepisów w zakresie przeniesienia własności kutra na rzecz spółki. Stwierdziła, że wpis do rejestru okręgowego ma w świetle przepisów Kodeksu Morskiego charakter...
przyczynowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem organ odwoławczy stwierdził, że brak jest podstaw do uznania za koszty uzyskania przychodów 'K.-116' s.c. ww...