Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

IV SA 1197/97 - Wyrok NSA z 1997-12-03

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 kwietnia 1997 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia nieruchomości rolnej...
zostało postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji z dnia 27 lutego 1969 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Minister Rolnictwa...

OSK 374/04 - Wyrok NSA z 2004-06-22

października 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej w części dot. odpłatności za nabytą własność budynków i urządzeń oddala skargę...
w W., na podstawie art. 127 par. 3 Kpa, utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 10 lipca 2001 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej Wojewody...

II GSK 846/19 - Wyrok NSA z 2022-11-15

kategorii spraw, do czego zobowiązuje art. 19 k.p.a. Naruszenie tego przepisu i wydanie decyzji przez organ niewłaściwy, stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji...
, też rażąco naruszył prawo, tj. art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. Naruszenie to obligowało WSA do stwierdzenia nieważności zarówno zaskarżonej decyzji, jak i utrzymanej nią w mocy...

II GSK 847/19 - Wyrok NSA z 2022-11-15

przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji na mocy art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. Nieważność powoduje naruszenie każdego rodzaju właściwości przez organ administracji...
zaś, utrzymując w mocy powyższą decyzję dotkniętą nieważnością, też rażąco naruszył prawo, tj. art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. Naruszenie to obligowało WSA do stwierdzenia nieważności...

I SA/Łd 1411/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-30

o stwierdzenie nieważności decyzji organów podatkowych obu instancji jako wydanych z rażącym naruszeniem art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej...
Jednocześnie pełnomocnik skarżącej wskazał, że wcześniej już złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji organu odwoławczego z dnia [...]. Wniosek ten został rozpoznany...

II GSK 845/19 - Wyrok NSA z 2022-11-15

prawo - art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., co obligowało Sąd do stwierdzenia nieważności obu rozstrzygnięć z przyczyn przewidzianych w art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a., W podstawie prawnej...
p.p.s.a. poprzez stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Instytutu z dnia 10 września 2018 r. oraz decyzji Kierownika Jednostki Certyfikującej Instytutu z dnia 5 lutego...

II GSK 844/19 - Wyrok NSA z 2022-11-15

zaś rażąco naruszył prawo - art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., co obligowało Sąd do stwierdzenia nieważności obu rozstrzygnięć z przyczyn przewidzianych w art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a....
. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. poprzez stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Instytutu z dnia 10 września 2018 r. oraz decyzji Kierownika Jednostki Certyfikującej Instytutu...

II SA/Gd 2227/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-17

maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w L...
wieczyste jednostek, które są w nim wymienione, następuje z mocy prawa. Przepis ten nie nadaje też organom administracji publicznej uprawnienia do stwierdzenia w drodze decyzji...

II FZ 662/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

. wniesiono o wyłączenie z postępowania Sędziego WSA K. W. w trybie art. 18 § 1 pkt 6 p.p.s.a., stwierdzenie nieważności postępowania, uchylenie w całości postanowienia...
instancji stwierdził, że ze względu na fakt, że jest to drugi wniosek w sprawie przyznania prawa pomocy prawomocnie zakończonej postanowieniem Naczelnego Sądu...

I SA 716/99 - Wyrok NSA z 2000-04-07

-Rozwojowy 'S.' wnosi o stwierdzenie jej nieważności, uważając, iż powinien uczestniczyć w postępowaniu o uwłaszczenie Zakładów 'M.' jako posiadacz nieruchomości. Pominięcie...
do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 9 października 1995 r. o uwłaszczeniu Zakładów 'M.'., Dodać trzeba, że Ośrodek w ogóle nie mógł być stroną postępowania w sprawie...
1   Następne >   2