Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 2445/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-26

z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku...
dalej Naczelnikiem US) z dnia 28 lutego 2019 r. W punkcie 6 przedmiotowego zażalenia Skarżąca wniosła o 'Stwierdzenie nieważności Indywidualnej Interpretacji Podatkowej...

II FPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-07-07

ze zm.), jeśli nie stwierdzi naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności?'. podjął następującą uchwałę: Unormowanie zawarte...
naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności?'., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące...

II FSK 1579/10 - Wyrok NSA z 2012-02-24

Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2009 r. nr PD II 4117/90/09/IS/43508 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pisemnej interpretacji...
) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego., 2. W uzasadnieniu wyroku WSA we Wrocławiu...

I FSK 925/08 - Wyrok NSA z 2009-11-25

2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od F. Spółka z o.o. w Z. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K...
stwierdzenia nieważności decyzji., 2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:, 2.1. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie interpretacji...

III SA/Wa 1234/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

lub jego poprzednika prawnego. Stwierdzenie nieważności spowodowało/spowoduje usunięcie z obrotu prawnego wadliwej czynności prawnej polegającej na zawarciu umowy kredytu...
faktycznie otrzymanego kredytu., W przypadku stwierdzenia nieważności umowy przez sąd skutki prawne na gruncie cywilnym występują ex tunc (wstecz), a więc od momentu zawarcia...

II SA/Wr 423/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

tę uchwałę wnosząc o stwierdzenie nieważności § 27 ust. 4 i 9, § 58 ust.1 pkt 3, § 59 ust. 1 pkt 5 oraz § 60 ust. 1 pkt 3 uchwały. W uzasadnieniu zarzutów skargi organ nadzoru...
trafności podnoszonych zarzutów. Wnioski i zarzuty Wojewody Dolnośląskiego dotyczą stwierdzenia nieważności § 27 ust. 4 i 9, § 58 ust.1 pkt. 3, § 59 ust. 1 pkt. 5 oraz § 60...

II FSK 3155/16 - Wyrok NSA z 2017-01-12

., - art. 134 § 2 p.p.s.a. poprzez wydanie orzeczenia na niekorzyść Skarżącej, pomimo, że Sąd nie stwierdził naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności...
, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Przytoczona regulacja prawna nie jest adekwatna do zaskarżonych...

II FSK 547/07 - Wyrok NSA z 2008-06-12

podstawę do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej. W orzecznictwie sądowym istnieje wyraźne rozróżnienie między zwykłym i rażącym naruszeniem...
, 'Stwierdzenie nieważności podatkowej decyzji wymiarowej z powodu rażącego naruszenia prawa', Monitor Podatkowy nr 9 z 2004 r. str. 11-15). W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej...

II FSK 669/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

, że wstrzymuje się z jej zapłatą na skutek tego, że podmiot trzeci złożył pozew o stwierdzenie nieważności wspomnianej umowy sprzedaży nieruchomości. Na wniosek tego podmiotu...
trzeciego, Sąd Okręgowy w K. w wyroku z dnia 11 maja 2010 r. stwierdził nieważność umowy sprzedaży nieruchomości. W wyniku stwierdzenia nieważności umowy sprzedaży...

II FSK 2715/18 - Wyrok NSA z 2018-11-23

stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, pomimo braku podstawy prawnej. Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej...
prawa. Podniosła, że przepisy szczególne - art. 91 ust. 4 i art. 94 ust. 1 u.s.g. - wyłączają stwierdzenie jej nieważności., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100