Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

IV SA/Wa 2299/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

Lekarza Weterynarii z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone...
: [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w M. z dnia [...] sierpnia 2014 r...

IV SA/Wa 887/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-13

Weterynarii z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Główny Lekarz Weterynarii (dalej: 'GLW', 'organ odwoławczy...
: 'organ I instancji', 'WLW') z dnia [...] września 2015 r., znak: [...]) odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w [...] z dnia...

IV SA/Wa 1206/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-04

w W. na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Główny Lekarz Weterynarii...
z [...] marca 2011 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z/s w S. z [...] grudnia 2010 r. utrzymującej w mocy decyzję...

II OSK 3262/14 - Wyrok NSA z 2016-10-12

Lekarza Weterynarii z dnia [...] marca 2014 r., znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżony wyrok; II. uchyla zaskarżoną decyzję...
SA/Wa 1115/14 oddalił skargę P. S. na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy...

II OSK 436/14 - Wyrok NSA z 2015-10-27

Weterynarii z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od J. S. na rzecz Głównego Lekarz...
utrzymana została w mocy decyzja [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia[...] .01.2013 r. nr [...] (znak:[...]) odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Łd 103/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-04-17

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Z. W uzasadnieniu organ wskazał, że w sprawie brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji z uwagi...
. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych przepisach - stwierdza nieważność decyzji w całości lub części. Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa...

II OSK 1122/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

uzupełniła swoje odwołanie o żądanie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w trybie art. 156 K.p.a. Jednocześnie sformułowała wniosek, że w pierwszej kolejności domaga...
się stwierdzenia jej nieważności, co oznacza, że żądanie uchylenia decyzji sformułowała dopiero w drugiej kolejności., W ocenie organu II instancji instytucja procesowa...

II OSK 1087/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

. skarżący uzupełnił swoje odwołanie o żądanie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w trybie art. 156 K.p.a. Jednocześnie sformułował wniosek, że w pierwszej kolejności...
domaga się stwierdzenia nieważności decyzji, co oznacza, że żądanie jej uchylenia sformułowała dopiero w drugiej kolejności., W ocenie organu II instancji instytucja...

VI SA/Wa 2495/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

stanowi art. 120 ust. 2 w zw. z art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne., Z tych względów, nie zaistniała też podstawa do stwierdzenia nieważności decyzji...
w sprawie, które co do zasady należy rozpoznawać w trybie zwykłym, bowiem tryb stwierdzenia nieważności decyzji, co do zasady dotyczyć może ciężkich wad prawnych decyzji...

II OSK 3261/14 - Wyrok NSA z 2016-10-12

Lekarza Weterynarii z dnia [...] marca 2014 r., znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżony wyrok; II. uchyla zaskarżoną decyzję...
SA/Wa 1114/14 oddalił skargę P. S. na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy...
1   Następne >   +2   +5   +10   16