Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

I SA/Ke 96/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-10

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1. umarza postępowanie w zakresie żądania stwierdzenia nieważności uchwały...
prawa materialnego - art. 6n ustawy u.cz.p.g. i wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w zaskarżonym zakresie., 2.2 W uzasadnieniu prokurator wskazał, że ustalony...

III SA/Gl 895/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-12

. W skardze wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części określonej w: - § 1 i § 2 uchwały - jako niezgodnej z art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości...
powszechnie obowiązujące na terenie gminy bez wątpienia ma charakter rażącego naruszenia prawa. Tym samym zaskarżona uchwała Rady Gminy B. wymaga stwierdzenia nieważności...

IV SA/Gl 569/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-15

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego H.H. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Straży Miejskiej w R. z dnia [...] r. oraz zasądzenie kosztów postępowania...
się do zawartego w skardze wniosku o stwierdzenie nieważności Komendant Straży Miejskiej uznał, że w sprawie nie wystąpiły przyczyny określone w art. 156 k.p.a. lub innych przepisach...

II SA/Wa 152/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

stwierdzeniem nieważności zaskarżonej uchwały., Rację ma skarżąca, wskazując na obrazę § 22 ust. 4 uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie...
oczekujących na najem lokalu mieszkalnego 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości, 3. zasądza od Prezydenta...

II OSK 576/20 - Wyrok NSA z 2021-02-17

nie zostanie ona uchylona albo nie nastąpi stwierdzenie jej nieważności, przysługuje jej, stosownie do art. 16 § 1 K.p.a., domniemanie legalności i prawidłowości. Posiada...
do poziomu wymaganego prawem Unii Europejskiej, w szczególności w celu umożliwienia takim osobom uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu z innych państwach...

IV SA/Wr 199/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-26

wpływ na wynik sprawy, albo też do naruszenia przepisów prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji., Po dokonaniu w niniejszej...
u.d.i.p., mogą nie być jawne, gdyż dostęp do nich zostanie wyłączony na podstawie przepisów szczególnych. Zasadne jest więc stwierdzenie, że art. 5 ust. 1 zakazuje dostępu...

II SA/Op 508/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-30

K.p.a., bądź o wznowienie postępowania zgodnie z art. 145 K.p.a., albo o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 156 K.p.a. W treści pisma organ zastrzegł...
r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie...

II SA/Wa 2546/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-29

postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a), b) i c) p.p.s.a.)., Uwzględnienie skargi może nastąpić również poprzez stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia - w wypadku...
kontroli decyzja może zostać uchylona w razie stwierdzenia, że naruszono przepisy prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy lub doszło do takiego naruszenia...

I OSK 1711/19 - Wyrok NSA z 2019-12-12

argumentów przemawiających za stwierdzeniem nieważności postępowania. Nie znalazł także w granicach skargi kasacyjnej przesłanek uzasadniających uchylenie zaskarżonego...
powierzone mu zadania. Podkreślił, że nie zgadza się ze stwierdzeniem organu nieuznającym jego służby na rzecz państwa totalitarnego jako krótkotrwałej., Minister wyjaśnił...

II OSK 1919/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

poprzez nie zamieszczenie w uzasadnieniu wyroku wyjaśnień co do podstaw ustaleń Sądu w odniesieniu do stwierdzenia przez Sąd, iż zapis § 5 ust. 2 pkt 5 MPZP brzmiący...
), chyba że zostanie stwierdzona przyczyna nieważności postępowania przed sądem pierwszej instancji. Granice skargi kasacyjnej są wyznaczone przez zakres zaskarżenia...
1   Następne >   +2   4