Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

OPK 12/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-23

1. Stwierdzenie nieważności decyzji organu drugiej instancji uzasadnia ponowne rozpatrzenie odwołania., 2. Wydanie ostatecznej decyzji o odszkodowaniu za grunt...
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy /Dz.U. nr 50 poz. 279/ nie stanowi przeszkody stwierdzenia nieważności tej ostatniej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny...

OPS 7/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-06-05

Stosownie do przepisu art. 157 par. 1 Kpa organem właściwym do stwierdzenia nieważności orzeczenia wydanego przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w przedmiocie...
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 14 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego o odmowie przyznania...

I SA/Wa 2573/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-23

w [...] z dnia [...] sierpnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
na stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego o odmowie przyznania przeddekretowemu właścicielowi nieruchomości prawa własności czasowej do jej gruntu, budynek...

I SA/Wa 1506/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...] października 1950 r. nr [...], utrzymującej w mocy orzeczenie administracyjne...
. oraz A. R., postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...] października 1950 r. Decyzją tą utrzymane zostało w mocy orzeczenie...

OSK 1284/04 - Wyrok NSA z 2005-04-14

Byli właściciele nieruchomości warszawskiej są stronami postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o sprzedaży lokalu w przypadku stwierdzenia, że decyzja...
wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o sprzedaży lokalu mieszkalnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...

I SA/Wa 1366/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-24

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Samorządowego...
[...] czerwca 2009 r. nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji Gospodarki Gruntami Urzędu [...] W. -[...] nr [...] z dnia...

I SA/Wa 721/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-06

[...] lutego 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją...
z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] utrzymało w mocy własną decyzję z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...

I SA/Wa 422/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-12-12

. o stwierdzenie nieważności powyższego orzeczenia administracyjnego., Postanowieniem nr KOC/5597/Go/21 z dnia 29 września 2021 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie...
odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydenta, m. st. Warszawy z dnia 15 maja 1950r. nr [...] o odmowie...

I SA/Wa 1365/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-27

Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona...
., E. R. oraz A. R. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału...

I SA/Wa 1494/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-30

lutego 2016 r. [...] zwrócili się o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 25 marca 1970. nr GKM- IV-6210/141/70/L, odmawiającej...
., Nr KOC/806/Go/20, Kolegium działając na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. zawiesiło postępowanie wszczęte powyższym wnioskiem w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100