Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol

II SA/Sz 280/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-18

. S. i T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
zatwierdzającej podział nieruchomości oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] r. B. S. i T. S. zwrócili się o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia...

I OSK 1156/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oddala skargę kasacyjną 2 Zaskarżonym wyrokiem...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości...

II SA/Go 46/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-15

i Z.B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargi. Zaskarżonym skargą...
: [...]). Postanowieniem tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność własnego postanowienia z dnia [...] stycznia 2013 r. znak: [...] dotyczącego stwierdzenia...

I OSK 1486/17 - Wyrok NSA z 2019-03-27

Odwoławczego w P. z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości oddala...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] września 2016 r., Nr [...] ([...]) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok zapadł...

I OSK 486/12 - Wyrok NSA z 2013-08-06

[...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia własności nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] marca 2011 r., nr [...] i [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję., Rozstrzygnięcie to zapadło w następującym stanie...

I SA/Wa 1068/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

., nr [...], umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] września 1994 r. nr [...], stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem...
[...] listopada 2015 r. wystąpili z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] września 1994 r. w części dotyczącej części obecnych działek...

II SA/Sz 1168/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-08

ze skargi Województwa Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej...
stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza P. z dnia [...] r. znak [...] zatwierdzającej podział nieruchomości., W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia SKO wskazało...

I OSK 1263/14 - Wyrok NSA z 2014-10-07

Ministra Infrastruktury z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
[...] listopada 2008 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przytoczył następujące okoliczności...

I SA/Wa 969/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-29

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną...
decyzję w części odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2011 r. nr [...]; 2. zasądza od Ministra Infrastruktury...

I SA/Wa 1488/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Infrastruktury i Rozwoju...
., nr [...] umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego [...]-[...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   66