Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

II GSK 59/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniających koncesję dla Kopalni Węgla Brunatnego 'B.' P.P. w R., W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, że skarga...
. wystąpiła do Ministra Środowiska z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji zmieniających koncesję, wskazując na swój interes prawny w postaci wybudowania obiektu...

II SA 1230/01 - Wyrok NSA z 2001-11-14

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej udzielenia koncesji na wydobywanie kwarcu żyłowego - oddala skargę. Decyzją byłego Wojewody W. z dnia 26...
wystąpić do Rady Gminy M. Pismem z 18 lipca 2000 r. spółka z o.o. 'G.' wystąpiła do Ministra Środowiska z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji koncesyjnej z 26 sierpnia...

II GSK 204/07 - Wyrok NSA z 2007-10-10

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zmiany koncesji na wydobywanie kopalin 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę...
Środowiska z dnia [...] marca 2006 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji koncesyjnej, uchylił zaskarżoną decyzję...

II GSK 425/07 - Wyrok NSA z 2008-03-11

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zmiany koncesji na wydobywanie kopalin oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
[...] października 2006 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących., Minister...

I OSK 1776/06 - Wyrok NSA z 2007-12-12

Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. odstępuje...
jej nieruchomości została wydana z naruszeniem prawa lecz stwierdzeniu nieważności przeszkadzają nieodwracalne skutki prawne jakie wywołała, zaś nieważna jest w części...

II SA/Wr 10/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-04-04

eksploatacyjnego, a jedynie - na wniosek inwestora - przewidziała zmianę technologii wydobycia. Nie uzasadniało to stwierdzenia nieważności uchwały., Skarga wniesiona została...
przestrzennego dla terenu górniczego jako obszaru funkcjonalnego. Wojewoda W. orzekając o nieważności określonego postanowienia uchwały Rady Gminy K. jako podstawę stwierdzenia...

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

ostatecznej, na przykład w żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji, jej uchylenia lub zmiany. , Nie znajduje natomiast żadnego prawnego uzasadnienia potraktowanie...
stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego kwotę złotych dwa tysiące tytułem zwrotu kosztów...

II SA 892-894/89 - Wyrok NSA z 1989-10-02

małżonków G. oraz Krystiana N. na decyzję Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 maja 1989 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
do stwierdzenia nieważności decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/, jeżeli w świetle materiału...

II SA/Rz 933/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-08-02

) lub stwierdzenia nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem, gdy dotknięta jest ona naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszeniem prawa...
dającym podstawę do wznowienia postępowania, innym naruszeniem przepisów postępowania, jeśli miało ono istotny wpływ na wynik sprawy lub zachodzą przyczyny stwierdzenia...

III SA/Lu 602/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-24

o uchwałę, która wydana została z naruszeniem w/w przepisów., Wskazując na powyższe zarzuty, skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia., Samorządowe...
do kontroli zgodności z prawem uchwał lub zarządzeń organów gminy jest organ nadzoru (wojewoda), który władny jest stwierdzić ich nieważność w terminie 30 dni od dnia doręczenia...
1   Następne >   2