Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol

IV SA/Wa 2129/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-12

Geodety Kraju z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Zaskarżonym aktem, na podstawie art. 138 § 1...
Geodeta Kraju uchylił swoją decyzję z [...] kwietnia 2016 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia tego samego organu...

II SA/Po 312/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia [...] marca 2016 roku Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
na jego bezprzedmiotowość postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy K. (dalej również: Wójt) z dnia [...] 2015 r. nr [...] wydanej w przedmiocie zezwolenia J. P...

III SA/Lu 1228/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
z dnia [...] września 2020 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza [...] z dnia [...] maja 2020 r...

II SA/Ke 290/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-05-22

Odwoławczego w Kielcach z dnia 21 marca 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności postanowienia oddala skargę...
z dnia 4 marca 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku S.B i M.B o stwierdzenie nieważności postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy...

III SA/Łd 990/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oddala...
w [...] z dnia [...] nr [...], mocą którego odmówiono wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy K. z dnia [...] nr [...] o rozgraniczeniu nieruchomości...

III SA/Lu 520/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-15

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. We wniosku z dnia...
Odwoławczego - w trybie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. - o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z dnia [...] czerwca 2015 r. (nr [...]), którą - na podstawie art. 138 § 2...

III SA/Kr 952/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-09

czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności I. skargę oddala, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
Odwoławczego z dnia [...] 2011r. [...], którym odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta z dnia [...] 2007r. znak...

I OSK 859/17 - Wyrok NSA z 2020-12-15

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 maja 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 3383/15 oddalił...
skargę M. Ś. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji tego organu z dnia [...] stycznia...

IV SA/Wa 537/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-26

z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Główny Geodeta Kraju...
i Kartograficznego Województwa [...] z [...] kwietnia 2009r. odmawiającej B. G. wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy M...

II SA/Rz 893/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-17

Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji -skargę oddala- Przedmiotem...
[...] czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji SKO z dnia [...] listopada 2007 r., nr [...] o odmowie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100