Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol

II OSK 874/15 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
i Rozwoju z [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok został wydany...

I OSK 100/06 - Wyrok NSA z 2006-11-28

W sytuacji, w której organ administracji publicznej prowadzący postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uzna, iż nie zachodzą przesłanki nieważności...
decyzji określone w art. 156 par. 1 Kpa winien wydać decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji. Musi to uczynić zarówno wtedy, gdy postępowanie było wszczęte...

II GSK 1451/15 - Wyrok NSA z 2017-01-27

w Nowym Sączu z dnia [...] kwietnia 2014 r.: nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia...
Przedsiębiorstwa Usługowego E. Sp. z o.o. w T. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] kwietnia 2014 r. odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji...

VII SA/Wa 1686/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-05

z dnia [...] maja 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę UZASADNENIE, Wnioskiem z dnia 21 lipca 2015 r. Zarząd Województwa...
z cofnięciem skargi przez skarżącą., Wnioskiem z dnia 31 grudnia 2018 r. [...] wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dniu [...] sierpnia 2016 r., wskazując...

VI SA/Wa 1128/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

Straży Granicznej z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę Zaskarżoną...
stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej w K. z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...], znak: [...] w przedmiocie utrzymania w mocy...

I OSK 118/06 - Wyrok NSA z 2006-11-28

Nie można uznać, iż oczywiste naruszenie art. 158 i art. 105 par. 1 Kpa poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zamiast wydania jednej...
wszczęte w wyniku sprzeciwu Prokuratora w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Powiatu Ł. z dnia 7 kwietnia 1999 r. w przedmiocie rejestracji...

VI SA/Wa 1872/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-24

w [...] z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Decyzją Samorządowego...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Wójta Gminy [...] z dnia [...] marca 2005 r., zezwalającej Z. z siedzibą w W. (dalej...

I OSK 1741/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

) o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy [...] (dalej Wójt) z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] (dalej decyzja z [...] lipca 2014 r.) zezwalającej Spółdzielni...
z drogi publicznej., Postanowieniem z [...] stycznia 2016 r. nr [...] SKO w [...] wszczęło z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Decyzją z dnia...

VIII SA/Wa 623/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych I Autostrad z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Decyzją...
[...] listopada 2011 r. orzekł o odmowie stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] maja 2004 r. Nr: [...], w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za umieszczenie...

II SA/Ke 404/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-08-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zmiany organizacji...
pkt 1 kpa utrzymało w mocy własną decyzję z dnia [...] znak: [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium...
1   Następne >   +2   +5   +10   100