Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 388/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-24

[...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dostępu do informacji publicznej oddala skargę Minister Sprawiedliwości, decyzją...
nr [...] z dnia [...] stycznia 2008 r., na podstawie art. 158 § 1 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia [...] z dnia 24 grudnia 2007 r. o stwierdzenie nieważności...

II SA/Wa 926/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-12

i Administracji z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia...
. odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] z dnia [...] lutego 2008 r., Do wydania powyższych postanowień doszło...

II SA/Łd 4/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej udostępnienia informacji...
z dnia 19 lipca 2017 r. i z dnia 11 sierpnia 2017 r., J.G. wystąpił o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji, która - w jego przekonaniu - jest bezprzedmiotowa i została...

II SA/Kr 141/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-07

publicznej., W dniu 7 sierpnia 2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynęło podanie M. G., w którym domagała się ona stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 kwietnia 2017 r., z uwagi na brak po stronie wnioskodawcy...

I OSK 1022/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

. na postanowienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezesa Naczelnego Sądu...
. na postanowienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezesa NSA z dnia [...], uchylił zaskarżone...

II SA/Wa 1123/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-17

o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia nieważności postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określonej jako postanowienie z dnia...
Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia...

II SA/Wa 1535/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

Odwoławczego w P. z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.), odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zakładu...

IV SAB/Po 130/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Z. z dnia [...] r. nr [...] stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 1. umarza...
postępowanie w zakresie zobowiązania do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Z. [...] r. nr [...]; 2. stwierdza, że S.K.O. w P. dopuściło...

IV SAB/Po 129/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Z. z dnia [...]r. nr [...] stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 1. umarza...
postępowanie w zakresie zobowiązania do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Z. [...] r. nr [...]; 2. stwierdza, że S.K.O. w P. dopuściło...

II SA/Lu 177/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-06-25

Fundacji [...] w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy udostępnienia...
2018 r. o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] r. znak: [...] wydanej z upoważnienia Marszałka Województwa L. przez Sekretarza Województwa L. w przedmiocie odmowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100