Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 734/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-02

we W., z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w, sprawie...
rozpatrzenie sprawy, 'w której postanowieniem SKO z dnia [...]' (...) odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO z dnia...

IV SA/Wr 228/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 21 czerwca 2016 r. wstrzymującej wypłatę...
., Pismem dnia 9 sierpnia 2016r., zatytułowanym ' Skarga Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. o stwierdzenie nieważności decyzji w trybie art. 156 K.p.a., dotyczącym...

IV SA/Wr 502/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-04

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego...
. (nr [...]), którą odmówiono stwierdzenia nieważności, wydanej z upoważnienia Prezydenta W., decyzji Administratora w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia...

IV SA/Wr 799/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-07

. sprawy ze skargi Z. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję SKO z dnia [...] lipca 2014r., nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji tegoż Kolegium z dnia [...] maja 2014r...

II SA/Sz 499/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-11-09

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego o d d a l a skargę Decyzją z dnia [...[r...
ze zm.), zwanego dalej 'kpa', po rozpatrzeniu wniosku S. T. o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z dnia [...]. Nr [...] wydanej przez Dyrektora [...] Ośrodka...

IV SA/Wr 354/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego oddala...
skargę w całości. Wnioskiem z dnia 15 grudnia 2015 r. Z. R. (zwany dalej stroną, wnioskodawcą lub skarżącym) zwrócił się z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA/Gl 510/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-17

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...]. Wnioskiem z dnia [...] E.C. wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. o stwierdzenie nieważności decyzji...
z dnia [...] Nr [...] wydaną na podstawie art. 158 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odmówiło stwierdzenia nieważności wymienionej powyżej decyzji., W uzasadnieniu...

II SA/Wa 137/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Narodowej z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Dyrektor Oddziału Regionalnego...
wyższej instancji., W dniu 4 lipca 2013 r. E. M. i W. M. skierowali do Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Dyrektora...

III AZP 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-05

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o przydziale lokalu, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali...
mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/ dopuszczalne jest rozpoznanie przez organy administracji wniosku złożonego po 12 listopada 1994 r. o stwierdzenie nieważności...

IV SA/Gl 46/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-27

[...], czy też jest żądaniem wszczęcia na podstawie art. 156 § 1 pkt 3 K.p.a. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji., W odpowiedzi J. H. podał...
zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, J. H. w piśmie z dnia [...]r. zaprzeczył, by występował z wnioskiem uprawniającym organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   75