Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

II GSK 24/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 1979 r., Wnioskiem z dnia 15 lutego 2002 r. J. P...
. wystąpił do Ministra Finansów, przekazanym następnie według właściwości do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, o stwierdzenie nieważności decyzji o zablokowaniu rachunku...

I OSK 2360/13 - Wyrok NSA z 2015-06-03

Odwoławczego w W. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
P. S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok został...

II GSK 182/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 1981 r. podając w jej uzasadnieniu, iż wnioskodawca - J. P...
się stwierdzenia nieważności decyzji nie wykazał również własnego interesu prawnego, a zatem nie mógł być uznany stroną postępowania administracyjnego. Wyjaśniono...

II SA/Wr 714/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

powyższe Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości oraz o zasądzenie do strony przeciwnej kosztów postępowania według norm przepisanych...
rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności opisanej wyżej uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr IV/17/10 z dnia 29 grudnia 2010...

I SA 10/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

Banku Polskiego z dnia 28 września 1989 r. w przedmiocie odmowy udzielenia indywidualnego zezwolenia dewizowego i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność...
na zasadzie art. 16 par. 1 Kpa w sprawach zakończonych decyzjami ostatecznymi organów Narodowego Banku Polskiego. , Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o stwierdzeniu...

III SA/Wr 538/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-14

wyeliminować z obrotu prawnego niezgodnego z prawem aktu organów administracji publicznej, chyba że ustali naruszenie prawa prowadzące do stwierdzenia jego nieważności (zob...
powodującym stwierdzenie nieważności. Wówczas bowiem sąd administracyjny uwzględni skargę, mimo że wydane orzeczenie pogorszy sytuację skarżącego., Stosując dyrektywę ścisłego...

III SA 389/93 - Wyrok NSA z 1993-07-28

i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Narodowego Banku Polskiego pięćdziesiąt...
, przede wszystkim należy stwierdzić, że decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 1993 r. dotknięta jest wadą nieważności /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa...

VI SA/Wa 734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-10

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o uchylenie decyzji lub o stwierdzenie jej nieważności i zasądzenie kosztów postępowania., Decyzji zarzucono...
postępowania nie był trafny., Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji nie został przez skarżącego uzasadniony, natomiast skład Sądu orzekający w sprawie nie znalazł...

I OSK 291/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

postępowaniu zobowiązany., Skargę na powyższą decyzję wniósł Prokurator Rejonowy w W., żądając stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. Skarżący zarzucił rażące naruszenie...
, organ administracji nie może orzekać w jednej decyzji o uchyleniu decyzji oraz o stwierdzeniu, że świadczenie zostało nienależnie pobrane a także o ustaleniu wysokości...

II GSK 395/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

z [...] listopada 2010 r. Prezes NBP stwierdził nieważność decyzji z [...] lutego 2008 r., uznając argumenty S. B. za zasadne. W związku z uprawomocnieniem się tej decyzji...
2007 r., co skutkowało stwierdzeniem dopuszczalności rozpoznania jej wniosku z [...] września 2007 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy i wydaniem zaskarżonej decyzji na skutek...
1   Następne >   2