Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol

II SA/Wr 486/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-08

o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności powyższej decyzji i decyzji ją poprzedzającej, a przede wszystkim o zawieszenie postępowania sądowego do czasu rozpoznania skargi...
o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 2016 r. oraz decyzji [...] z dnia [...] kwietnia 2015 r. na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 i 3 Op., albowiem wyrokiem...

II SA/Kr 309/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-16

Odwoławczego w [...] z dnia 24 stycznia 2018 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nałożenia obowiązku przyłączenia nieruchomości...
do sieci kanalizacyjnej I. uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie, w którym odmawia stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza R. z dnia 21 grudnia 2015 r., znak: [...] w części...

II SA/Lu 529/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-09-27

. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nakazania wybudowania...
Z. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 7 marca 2011 r., nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy P. W. z dnia 18 stycznia...

II OSK 1507/17 - Wyrok NSA z 2018-01-30

, w ocenie skarżącego uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 6r ust. 3 oraz art. 6r ust. 2d u.c.p.g., co rodzi konieczność stwierdzenia jej nieważności w całości...
lub wspólnie z inną gminą lub gminami, jednak brak takiego punktu nie może być podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały. Organ słusznie wskazał, że art. 4 ust. 2 pkt 1...

II SA/Łd 186/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-25

Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej jej § 4...
, iż kwestionowana uchwała została podjęta w 2019 r., brak jest obecnie ograniczenia czasowego, co do możliwości stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy, co wynika...

II SA/Ol 453/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-28

A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie prowadzenia schroniska dla bezdomnych...
listopada 2024 r., Wnioskiem z dnia 7 sierpnia 2015 r., o wszczęcie postępowania, dotyczącego stwierdzenia nieważności powyższej decyzji, wystąpiło do Samorządowego Kolegium...

II SA/Łd 693/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-14

. umarza postępowanie w zakresie żądania stwierdzenia nieważności § 7; 3. oddala skargę w pozostałej części. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim...
, których administracje wprowadziły ten zakaz., Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności załącznika do w/w uchwały zawierającej w/w regulamin w części obejmującej przepisy § 2, § 3...

II SA/Ol 603/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-09

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt...
, wniosła o wszczęcie postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa poprzez brak określenia obszaru...

II SA/Ke 417/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-09-01

Kolegium Odwoławczego z dnia 23 lutego 2016 r., znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oddala skargę. W dniu 7...
sierpnia 2015r. Stowarzyszenie O. wystąpiło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy K...

II SA/Wr 103/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-20

nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. nr NK-N.4131.147.3.2013.JW1 w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28...
(art. 6k ust. 3 ustawy). Wskazane naruszenia przepisów ustawowych i konstytucyjnych są naruszeniami istotnymi, a zatem konieczne jest stwierdzenie nieważności § 4 ust. 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   100