Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2179/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę...
. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia tego organu z [...] października 2007 r., Wyrok Sądu pierwszej instancji został wydany...

VII SA/Wa 1696/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2021 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Uzasadnienie., Zaskarżoną decyzją...
w mocy ww. decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy podniósł, że ww. decyzją Wojewoda odmówił stwierdzenia, na wniosek P W, nieważności...

II OSK 161/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2014 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Jak wynika z akt sprawy, Powiatowy Inspektora...

VII SA/Wa 1917/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2021 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Uzasadnienie., Zaskarżoną decyzją...
. decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy podniósł, że ww. decyzją Wojewoda odmówił stwierdzenia, na wniosek P W, nieważności decyzji...

VII SA/Wa 1229/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-13

[...] z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2017 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla...
decyzję z [...] stycznia 2017 r. (znak: [...], [...]) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] listopada 2011 r...

VII SA/Wa 1091/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

stwierdzenia nieważności. skargę oddala Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] maja 2005 r. znak: [...], na podstawie art. 157 § 3 Kodeksu postępowania...
. W. z dnia 16 listopada 2004 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] maja 2000 r., znak: [...], odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia...

VII SA/Wa 2437/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-30

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2014 r., znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Przedmiotem skargi...
stwierdzenia nieważności decyzji., Postępowanie to uruchomione zostało na wniosek skarżącego, który w piśmie z dnia [...] września 2013 r. skierowanym do Wojewody [...], wniósł...

VII SA/Wa 1487/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-13

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2018 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. oddala skargę Przedmiotem skargi T. M., jest decyzja Głównego...
Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] kwietnia 2018 r. znak:[...], wydana w postępowaniu nadzwyczajnym, w trybie stwierdzenia nieważności, w następującym stanie sprawy...

VII SA/Wa 2166/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2012 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Główny...
stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2010 r., znak: [...], utrzymującej w mocy decyzję Powiatowego...

II OSK 331/13 - Wyrok NSA z 2014-07-30

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2011 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 28...
[...] października 2011 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (pkt I wyroku) oraz orzekł o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej (pkt II wyroku)., W uzasadnieniu Sąd podał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100