Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol

II OSK 925/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

z dnia [...] grudnia 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od T.D. i W.D....
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji i zasądził od organu na rzecz skarżących...

VII SA/Wa 2109/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-28

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2012 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Główny Inspektor...
., znak: [...], umarzającą wszczęte na wniosek Z. N. postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w [...] z dnia [...] listopada...

OSK 643/04 - Wyrok NSA z 2004-09-16

. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
[x] kwietnia 2002 r. oraz z dnia [y] kwietnia 2002 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu wyroku podano, co następuje:, Decyzją z dnia...

VII SA/Wa 2627/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-21

[...] października 2021 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, zwanej dalej k.p.a.), po ponownym rozpatrzeniu wniosku K. L. o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] kwietnia...

II SA/Ke 291/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-30

było podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji. Odpowiadając na zarzut odwołania Wojewoda wskazał, że skoro SKO orzekło o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji...
z [...]. Następnie organ ten, po ponownym rozpoznaniu sprawy decyzją z [...] uchylił w całości decyzję z [...] i orzekł w to miejsce o odmowie stwierdzenia nieważności...

II SA/Sz 919/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-28

o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody z dnia [...], w dniu [...] wydał decyzję nr [...] umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji Wojewody...
., Następnie decyzją z dnia [...] nr [...]Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję własną z [...]i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody z dnia...

II GSK 946/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

w W. z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Kolegium...
2008 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta L. nr [...] z dnia [...] grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 - uchylił...

II GSK 357/11 - Wyrok NSA z 2012-04-03

Sądu Administracyjnego w Ł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Ł. wniosła o stwierdzenie nieważności § 3 uchwały z powodu kwalifikowanego naruszenia prawa, polegającego...
w granicach skargi kasacyjnej, z urzędu bierze pod rozwagę jedynie nieważność postępowania. Wobec braku stwierdzenia nieważności postępowania w ujęciu art. 183 § 2...

I SA/Gl 589/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-07

28 kwietnia 2015 r. wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały nr [...] z dnia [...] Rady Miasta S. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 r. (dalej jako Uchwała...
jest oczywiście zasadne., Niezależnie od powyższego, z ostrożności procesowej pełnomocnik wskazał, że Prokurator domaga się stwierdzenia nieważności całej Uchwały...

III SA/Gl 1301/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-08

uzasadnił tym, że w dniu [...] r. wydał postanowienie nr [...] w którym wszczął, z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia...
Odwoławcze w K. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia, organ ten wydał w dniu [...] r. postanowienie nr [...] , w którym stwierdził...
1   Następne >   +2   +5   +10   29