Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

II OSK 1897/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

Instytutu [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
stwierdzenia nieważności decyzji., Przedmiotowy wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy., Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia...

VII SA/Wa 2280/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

w [...] na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] sierpnia 2014 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Sygn. akt VIISA...
w mocy własną decyzję z dnia [...] lipca 2011 r., odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2009 r., znak...

VII SA/Wa 1189/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-12

organu I instancji i umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu S. na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi., Z okoliczności...
o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Zdaniem wnioskodawcy decyzja została wydana z rażącym naruszeniem art. 104 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach...

I SA 2042/98 - Wyrok NSA z 1999-12-29

października 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji - oddala skargę. Minister Kultury i Sztuki po ponownym...
rozpoznaniu sprawy, decyzją z 23.10.1998 r. (...) utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 25.11.1996 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Op 396/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-18

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemodlin (dalej: 'Uchwała', 'Regulamin') Wojewoda Opolski wniósł o stwierdzenie jej nieważności...
, w tym zastępstwa procesowego., Ustosunkowując się do poszczególnych zarzutów skargi, organ, nie podzielając zawartego w skardze żądania stwierdzenia nieważności...

II OSK 387/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem...
. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z dnia [...] kwietnia 1998 r. zatwierdzającego tabele wynagrodzeń...

II OSK 347/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Ministra Kultury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
[...] na postanowienie Ministra Kultury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia., W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wskazał, że postanowieniem z dnia...

SA/Bd 1755/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-04

postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji,, b. naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 127 par. 1, art. 138 par. 1 pkt 3, art. 105 par. 1...
zaskarżenia jako odwołanie, zamiast zgodnie z art. 46 a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i art. 156 par. 1 Kpa jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji stwierdzić...

III SA 1433-1435/97 - Wyrok NSA z 1998-07-15

Alicji B. na decyzję Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1997 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji w sprawie wymiaru podatku dochodowego od osób...
swoje wcześniejsze decyzje z 10.7.1997 r., którymi odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Izby Skarbowej utrzymującej w mocy decyzje Urzędu Skarbowego określające pani...

III SA 255/93 - Wyrok NSA z 1993-06-02

z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia., Skargę na powyższą ostateczną decyzję Izby Skarbowej wniósł Tadeusz B., domagając się stwierdzenia nieważności decyzji organu II...
, iż zaskarżona decyzja nie narusza prawa w sposób mogący uzasadniać jej uchylenie lub tym bardziej stwierdzenie nieważności, i dlatego na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę...
1   Następne >   +2   5