Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 1751/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

o stwierdzenie nieważności uchwały Komisji II stopnia z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w sprawie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego umorzyła postępowanie...
., W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia Komisja II instancji podała, że J. L. w dniu [...] listopada 2011 r. złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały Komisja II stopnia...

VI SA/Wa 1026/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

Adwokackiej z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oddala skargę Zaskarżoną uchwałą...
z [...] lutego 2018 r. Naczelna Rada Adwokacka (dalej 'NRA') odmówiła stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium NRA z [...] października 2012 r., którą uchylono uchwałę Okręgowej...

VI SA/Wa 196/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-09

z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Ministra Sprawiedliwości...
Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2006 r. Wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] Komisji Egzaminacyjnej, o uchylenie decyzji Ministra...

VI SA/Wa 395/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

, złożył odwołanie, wnosząc o jej uchylenie. Jednocześnie, w tym samym piśmie, wniósł on o stwierdzenie, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. nieważności przedmiotowej uchwały...
. odmówiono stwierdzenia nieważności uchwały ORA w K. z dnia [...] lipca 2010 r.;, 3. odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały., Prezydium NRA przystępując...

VI SA/Wa 806/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-19

Sprawiedliwości z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką oddala...
[...] czerwca 2008 r. kandydat złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] września 2007 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem przepisu...

II GSK 266/19 - Wyrok NSA z 2019-07-10

odmowy stwierdzenia nieważności uchwały uchylającej uchwałę o skreśleniu z listy aplikantów adwokackich 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla uchwałę Naczelnej Rady...
Adwokackiej (w skrócie: NRA) z [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej., Sąd I instancji orzekał...

VIII SAB/Wa 40/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-22

Sprawiedliwości w przedmiocie nie rozpoznania wniosku z dnia 31 stycznia 2012 r. o stwierdzenie nieważności postanowienia oddala skargę. Pismem z dnia [...] czerwca 2012 r. M. M. S...
. o stwierdzenie nieważności postanowienia., Zarzucanej bezczynności towarzyszył następujący stan faktyczny i prawny. Pismem z dnia [...] 2012 r. M. S. wystąpił do Ministra...

VI SA/Wa 1701/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich oddala skargę G. G. wniósł...
z dnia [...] października, 2008 r., którą odmówiono stwierdzenia nieważności uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] z dnia [...] lutego 2008 r. w przedmiocie skreślenia...

VIII SAB/Wa 36/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-22

uwierzytelnionych odpisów akt tej sprawy, których dotyczył wniosek z dnia [...] listopada 2011 r. wraz z wnioskiem o stwierdzenie nieważności postanowienia w tej kwestii z dnia...
. i wnioskiem o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia [...] grudnia 2011 r. o nieuwzględnieniu wniosku o wyłączenie od rozpatrzenia wniosku z dnia [...] listopada 2011...

VIII SAB/Wa 39/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-22

o stwierdzenie nieważności postanowienia w tej kwestii z dnia [...] listopada 2011 r. oraz z dnia [...] grudnia 2011 r. o odmowie wydania uwierzytelnionych odpisów z akt tej sprawy...
, których dotyczył wniosek z dnia [...] listopada 2011 r. i wnioskiem o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia [...] grudnia 2011 r. o nieuwzględnieniu wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   52