Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

IV SA/Wa 606/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

2013 r. wniósł do Wojewody [...] o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w L. z dnia [...] października 2007 r. ([...]). Wskazaną decyzją...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności opisanej decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w L.. Organ pierwszej instancji stwierdził, że W.D. zmarła...

IV SA/Wa 863/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] sierpnia 2013 roku numer [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
13 maja 2013 r. skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta [...] (dalej także 'Prezydenta') z dnia [...] stycznia 1981 r. nr [...] (dalej także 'decyzji...

IV SA/Wa 398/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-14

i Administracji z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. - oddala skargę - Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w K. z dnia [...] października 2006 r. Nr [...], 0 wpisaniu do księgi małżeństw roku 2006 aktu...

IV SA/Wa 1228/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-25

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2011 r...
. Nr [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] marca 2011 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy O. z dnia...

IV SA/Wa 1497/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-10

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Decyzją z dnia [...] lipca 2010r...
2010r. do Wojewody [...] wpłynął wniosek A. C. o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] ustalającej treść aktu zgonu, który organ załatwił poprzez wydanie w dniu...

IV SA/Wa 2173/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-05

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji -oddala skargę- IV SA/Wa 2173/06...
Rzeczypospolitej Polskiej., W konkluzji prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w J. jako naruszającej art. 156...

II SA/Op 44/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-31

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Z. z dnia...
. Naruszenie zatem wymogu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zdaniem Wojewody winno skutkować stwierdzeniem nieważności zaskarżonej uchwały., W odpowiedzi na skargę...

II SA/Op 327/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-04

, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 ze zm.). Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu. Wskazał, iż na mocy...
z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności. Odnośnie uchwał rady gminy zaznaczyć przyjdzie, iż zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8...

II OSK 286/09 - Wyrok NSA z 2009-04-07

ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uzasadniało stwierdzenie nieważność tej uchwały., Od powyższego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
przed sądami administracyjnymi, poprzez stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy C. w sytuacji, gdy w chwili orzekania przez Sąd I instancji minął rok od dnia podjęcia uchwały...

II SA/Bd 291/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-05-31

o stwierdzenie jej nieważności. Wysunął zarzut naruszenia przepisu wymienionego rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych...
oświadczeń osób wstępujących w związek małżeński, jako przed osobą nieuprawnioną do ich odbioru będzie stanowiło przesłankę do stwierdzenia nieważności tego aktu...
1   Następne >   +2   +5   +10   17