Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1172/16 - Wyrok NSA z 2018-02-28

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, w pkt 1. uchylił zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje SKO w Warszawie z dnia [...] marca 2015 r...

II SA/Wr 649/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-05

we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania...
- K. Ł., o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] r., nr [...], wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza W., Sekretarza Gminy, którą ustalono...

III SA/Po 460/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 lipca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dot...
. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 1 i art. 157 § 3 kpa odmówiło stwierdzenia nieważności tejże decyzji., W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało, iż decyzją...

V SA/Wa 365/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

Regionalnego ARiMR w P. z [...] lipca 2009r. Nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...
w imieniu rolnika profesjonalny pełnomocnik wystąpił w oparciu o art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...

I OPS 2/12 - Uchwała NSA z 2012-11-13

Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą wydano inną przedmiotowo zależną decyzję, może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji zależnej...
) uchwały mającej na celu wyjaśnienie: 'Czy stwierdzenie nieważności decyzji, na której oparto inną decyzję zależną, jest podstawą stwierdzenia nieważności tej decyzji...

III SA/Kr 523/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2008r. znak [...] umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta...
oddalił skargę S. T. oraz M. T., Pismem z dnia 22 stycznia 2007r. S. T. wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności w.w decyzji...

III SA/Kr 389/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-20

z dnia [...] 2007r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta nr [...] z dnia [...] 2007r. w przedmiocie...
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] 2007r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia...

VII SA/Wa 381/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...] października 2017 r., na podstawie art. 61 a § 1 w związku z art...
. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa [...], w sprawie stwierdzenia nieważności...

II SA/Wr 183/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

tego organu z dnia 20 listopada 2009 r. ([...]) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia...
z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji tego Kolegium z dnia 15 listopada 2007r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia 20...

II SA/Kr 28/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-19

w Krakowie z dnia 25 października 2018 r., znak: SKO.GN/4160/74/2018 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy swoją decyzję z dnia 5 grudnia 2005 r., Pismem z 11 stycznia 2018 r. 'O.' wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji SKO z 19 kwietnia 2006...
1   Następne >   +2   +5   +10   100