Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

III SA/Gl 156/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-05

[...] r. nr [...] w sprawie zwrotu wypłaconej części dofinansowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 'A', realizującą projekt pn. 'Stacja Bazowa B. - WiMAX...
. 'Stacja Bazowa B. - WiMAX 802.16e-2005' w oparciu o umowę nr [...] z dnia 22 grudnia 2010 r. wraz z późniejszymi aneksami (nr [...] z dnia 23 lutego 2012 r...

III SA/Gl 155/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-05

[...] r. nr [...] w sprawie zwrotu wypłaconej części dofinansowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 'A' , realizującą projekt pn. 'Stacja Bazowa B. - WiMAX...
. 'Stacja Bazowa B. - WIMAX 802.16e-2005' o nr [...] wraz z późniejszymi aneksami (aneks nr [...] z dnia 23 lutego 2012 r., aneks nr [...] z dnia 11 kwietnia 2012 r., aneks...

III SA/Gl 154/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-19

. nr [...] w sprawie zwrotu wypłaconej części dofinansowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 'A' , realizującą projekt pn. 'Stacja Bazowa [...] - [...] ' w oparciu o umowę...
2007-2013 (dalej: IP2 RPO WSL) zawarło z firmą 'A' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Beneficjent) umowę o dofinansowanie projektu pn. 'Stacja Bazowa...

III SA/Kr 1679/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-31

środki trwałe:, - 4 wielosektorowe stacje bazowe (po dokładnej analizie mapy cyfrowej stacje bazowe zostaną umieszczone w najbardziej dogodnych miejscach, aby swoim...
i obiektów będących w ruchu. W skład wymienionej infrastruktury miały wchodzić następujące środki trwałe:, - 4 wielosektorowe stacje bazowe (po dokładnej analizie mapy...

III SA/Gl 160/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-24

przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością A, realizującą projekt pn. 'Stacja Bazowa B. - [...]' w oparciu o umowę nr [...] z dnia [...] r. wraz z późniejszymi...
., [...] Centrum Przedsiębiorczości (dalej zwane [...]CP) zawarło w dniu [...]r. ze spółką A umowę o dofinansowanie projektu pn. ' Stacja Bazowa C. - [...]' o nr [...] wraz...

III SA/Gl 151/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-12

. 'Stacja Bazowa [...] - WiMAX [...]' w oparciu o umowę nr [...] z dnia 20 października 2010 r. wraz z późniejszymi aneksami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
(dalej jako: beneficjent) umowę o dofinansowanie projektu pn. 'Stacja Bazowa [...] - WiMAX [...]' o nr [...] wraz z późniejszymi aneksami (nr [...] z 23 lutego 2012r...

III SA/Gl 158/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-08

i dokładnie opisanych w uzasadnieniu decyzji. Nie był w stanie skontrolować umów abonenckich oraz punktu przy ul [...] , gdzie zamontowano stację bazową, bowiem pracownik...
strony nie wiedział, gdzie jest zamontowana stacja bazowa i nie było możliwości wejścia na teren posesji, bez zgody właściciela terenu., Następnie pismem z 1 sierpnia 2013...

III SA/Gl 157/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-08

. Nie był w stanie skontrolować punktu, gdzie zamontowano stację bazową, bowiem pracownik nie wiedział, w którym miejscu znajduje się stacja bazowa zakupiona w ramach projektu...
. [...] i nie była wykorzystywana przez ostatecznych odbiorców, tj. klientów sieci [...] . Wprawdzie zainstalowano i uruchomiono stację bazową, nie udało...

III SA/Gl 153/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-19

. w Punkcie Obsługi Klienta w Wiśle pod wskazanym wyżej adresem, podczas której weryfikacji miały podlegać: wielosektorowe stacje bazowe, zakupione w ramach dofinansowania...
w uzasadnieniu decyzji. Nie był w stanie dokonać oględzin punktu, gdzie zamontowano stację bazową, bowiem brak było dostępu a teren jej umiejscowienia był zamknięty w innych...

III SA/Gl 144/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-27

Przedsiębiorczości z dnia [...] r. nr [...] w sprawie zwrotu wypłaconej części dofinansowania przez Spółkę z o.o. 'A', realizującą projekt pn. 'Stacja Bazowa [...]' w oparciu o umowę...
) zawarło z firmą 'A' spółka z o.o. (dalej jako: beneficjent) umowę o dofinansowanie projektu pn. 'Stacja Bazowa [...]' o nr [...] wraz z późniejszymi aneksami...
1   Następne >   +2   6